Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. Княз Дондуков 2А, За: Паулина Милева - заместник главен директор, България 1000, София, Тел.: 02 8720204, E-mail: p.mileva@mon.bg

Място/места за контакт: Главна дирекция „Структурни фондове и международни обрaзователни програми“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка има за предмет: „Организиране на обучения на тема:„Ключови компетенции за ефективна организация на работния процес и справяне с психично натоварване на работното място”. Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Настоящото обучение не следва да се идентифицира с такова, което е по смисъла на ДР на Закона за професионалното образование и обучение – §1, т.1, 5 и 6. Дейността включва цялостната организация по настаняването, регистрацията, раздаването на материалите, организация на прехраната на участниците, провеждане на обученията за всички участници включени в обученията, осигуряване на лекторски хонорари на обучители, наем зала и оборудване и др. Място за провеждане на обученията – една от изброените области: • Област Благоевград; • Област Пазарджик; • Област Пловдив. Продължителност на обученията – 2 дни, 16 учебни часа общо. Обученията следва да се проведат в утвърдени от Възложителя времеви периоди за всяка една група по отделно. Обученията трябва да бъдат организирани в 3 групи. Продължителността на обученията за всяка отделна група е 16 учебни часа, разпределени в рамките на 2 учебни дни и включва обучение по една и съща програма. Обученията трябва да се провеждат от минимум 2 обучители в учебна зала оборудвана с необходимата техника за мултимедийно обучение. Учебната зала трябва да позволява провеждане на практически упражнения, работа в малки групи и групово динамичен учебен процес. Обученията трябва да се провеждат по предварително разработена учебна програма, която кандидатите трябва да представят като приложения към офертата по тази покана. Кандидатите трябва да приложат към офертата учебна програма с описание на отделните теми включени в нея, методология на преподаване и очакваните резултати от всяка тема. Учебни занятия трябва да бъдат с практическа насоченост с минимум 60% практически упражнения. В резултат от обученията трябва да са налице формирани конкретни умения и компетенции за ефективна организация на собствения работен процес и за по-ефективно справяне с психичното натоварване и стреса в работата. Всички участници трябва да получат сертификати за успешно завършено обучение

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63511000 (FA04)

Описание:

Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги (За обучение )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Организиране и провеждане на три двудневни обучения, всяко с продължителност 16 (шестнадесет) учебни часа. Общият брой обучаеми е 80 (осемдесет) служители на ГДСФМОП разделени в три групи с различни дати на провеждане.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Р България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални икономически изисквания За изминалите три приключени финансови години /2011, 2012 и 2013г./, сборът от оборотите, които кандидатът е реализирал следва да бъде не по-малък от 120 000 /сто и двадесет хиляди/лева. Обстоятелствата се доказват чрез предоставяне на Копия на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три приключени финансови години /2011, 2012 и 2013г./, заверени „Вярно с оригинала” от кандидата. В случай на представен ЕИК, от страна на кандидата, и при положение, че документите са видими чрез търговския регистър, те не следва да се представят. Участници – физически или юридически чуждестранни лица, могат да докажат съответствието си с това изискване, като представят еквивалентни документи от държавата в която той е установен. Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от ЗОП, при наличие на обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 2. Минимални технически изисквания Кандидатът следва да е реализирал минимум 3 обучения със сходен с процедурата предмет и съдържание през последните 3/три/ години, считано от момента на подаване на офертата. Обстоятелствата се доказват, чрез предоставяне на списък с договори от извършена дейност сходна с предмета и съдържанието на поръчката за последните три години, считано от момента на подаване на офертата, с приложени референции към всеки от договорите. Под „услуги сходни” с предмета на поръчката се има предвид услуги по извършване, организиране, провеждане на обучение/я или семинари. Към списъка следва да бъдат приложени референции или други документи, удостоверяващи изпълнението на посочените в списъка договори. Кандидатът следва да представи актуална регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност, съгласно Закона за туризма. Изисквания към експертния екип за реализация на обученията: За разработването на учебни материали и наръчника: - Експерт по трудова психология – с минимална образователна степен: доктор ;специалност психология; с опит разработването на учебници, наръчници, ръководства за обучения в областта на трудовата психология, с минимум 5 години научно-изследователски опит по теми сходни с предмета на процедурата. - Експерт по професионална психодиагностика – минимална образователна степен магистър; специалност психология, с минимум 5 години опит в областта на оценка на персонала, подбор и развитие на човешките ресурси. - Експерт – обучител 1 - с минимална образователна степен магистър; специалност Психология и/или управление на човешките ресурси и минимум 5 години преподавателски опит в областта на психологията и/или човешките ресурси, и/или обучения по ключови компетентности (сходни с предмета на процедурата) - Експерт обучител 2 – с квалификация в областта на ЗБУТ и минимум 5 години експертен и обучителен опит в областта на ергономия на работното място и здравословни и безопасни условия на труд. Обстоятелствата се доказват, чрез предоставяне на списък с експертите ангажирани с изпълнението на поръчката, с приложени автобиографии и документи доказващи квалификация (дипломи, сертификати) и професионален опит (трудови, осигурителни книжки, граждански договори и др.)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на получените оферти е „икономически най-изгодна оферта”. Комплексната оценка се състои от 3 /три/ компонента 1. Компонент 1 – Цена с тежест 40% максимален бал 40т. П1 = 40х Цмин / Цn, където: 40 – максималният брой точки по показателя; Цмин – най-ниската предложена цена; Цn – цената на n-тия участник 2. Компонент 2 – Срок за подготовка на обученията (вкл. изготвяне и отпечатване на наръчник и учебни материали) с тежест 20% максимален бал 20 т. в календарни дни П2 = 20х Смин / Сn, където: 20– максималният брой точки по показателя; Смин – най-краткия предложен срок в календарни дни ; Сn – Срок на n-тия участник 3. Компонент 3 - Представяне на учебна програма/, съдържаща:броя на предлаганите от участника теми, продължителността на всяка една от тях, предложение на участника дали се предвиждат подтеми, колко практически занятия се предвиждат и т.н. по преценка на участника, така че обученията да бъде реализирано максимално гъвкаво, полезно, и да постигне в най- голяма степен своите цели, и потребностите на привлечените към обучение лица. Освен това трябва да е придружена с аргументация, показваща връзката между всяка една от темите в програмата и очакваните умения, знания, нагласи и работни поведения. Тежест на показателя в общата оценка 40% и максимален бал 40 т., където: 40 точки – Участникът е описал ясно и конкретно, последователно и логично всяка тема/подтема . Съдържанието на всяка от тях кореспондира със заложената тема на обученията, същите са необходими и достатъчни за постигане на цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката. Графикът на провеждане е съобразен с общата продължителност на обученията за всяка група и напълно го уплътнява. Предложените практически занятия са в най- голяма степен полезни за удовлетворяване потребностите присъстващите на обученията. Съдържа се пълна аргументация, показваща връзката между всяка от темите в програмата и очакваните умения, знания, нагласи и работни поведения. Предвидени са механизми за анализ на резултатите от извършване на предвидените дейности. 20 точки – Участникът е описал ясно и конкретно, последователно и логично всяка тема/подтема. Съдържанието на всяка от тях кореспондира със заложените теми, същите са необходими и достатъчни за постигане на цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката. Графикът на провеждане не е съобразен с общата продължителност на обученията за всяка група и не го уплътнява изцяло.. Липсва добра аргументация, показваща връзката между всеки от модулите в програмата и очакваните умения, знания, нагласи и работни поведения. Предвидените механизми за анализ на резултатите от извършване на дейностите не са адекватни. 10 точки - Участникът е описал ясно и конкретно, последователно и логично всяка тема/подтема. Съдържанието на всяка от тях кореспондира със заложената тема на обученията, същите са необходими и достатъчни за постигане на цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката. Няма график на провеждане или същият не е съобразен с общата продължителност на обученията за всяка група и не го уплътнява изцяло. Предложените практически занятия са широко познати, не съдържат нововъведения. Липсва аргументация, показваща връзката между всяка от темите в програмата и очакваните умения, знания, нагласи и работни поведения. Не са предвидените механизми за анализ на резултатите от извършване на дейностите. Процесът на обучение не е развит в достатъчна степен, така че недвусмислено да предполага добър и ефективен резултат от извършване на обученията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/07/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участник, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/07/2014