Версия за печат

BG-Завет

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Завет, ул. "Лудогорие" № 19, За: арх. Дениз Татар, РБ България 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: община Завет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на лек автомобил за нуждите на Община Завет”. Доставка на един брой фабрично нов и неупотребяван автомобил за нуждите на Община Завет с дизелов двигател, който следва да притежава следните минимални технически характеристики или еквивалентни, както следва: Габарити и каросерия: Каросерия (тип) – Лек автомобил - Седан Брой места – 4+1 Брой врати - 4 Дължина – минимум 4750мм Междуосие – максимум 2750мм Задвижване: Дизелов двигател Кубатура – максимум 2000см. Максимална мощност – минимум 140к.с. Среден (смесен) разход на гориво – максимум 5,2л/100км Максимален въртящ момент – минимум 320 Hм Скоростна кутия – 6-степенна автоматична скоростна кутия Електромеханично сервоуправление Обем на багажника – минимум 550л. Стандарт за отработени газове - минимум „ЕВРО 5” Диаметър на обратен завой – максимум 11,4м Сигурност: ABS – анти-блокираща система на спирачките ЕSP - електронна стабилизационна програма Електронна система за контрол на сцеплението Минимум 6 броя въздушни възглавници Предни и задни дискови спирачки Оборудване: Стандартно резервно колело Предни и задни електрически стъкла Фарове за мъгла Алармена система Двузонален автоматичен климатик – Климатроник Радиосистема с MP3, цветен дисплей и CD-Changer за 6 диска Кожен мултифункционален волан Отопление на предните седалки Парк - пилот, преден и заден Темпомат Алуминиеви джанти Автоматично включване на фаровете Автоматички чистачки със сензор за дъжд Гаранция: На техническата част – минимум 2 години, без ограничение на километрите На лаковото покритие – 3 години Против пробив от ръжда – минимум 10 години Участници с оферти по-ниски от горепосочените минимални технически характеристики и изисквания на поръчката, ще бъдат отстранени от участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34111000

Описание:

Автомобили тип "седан" с 4 врати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на един брой нов лек автомобил. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 40 000 (четиридесет хиляди лева) без включено ДДС и 48 000 лв. (четиридесет и осем хиляди лева) с включено ДДС, като същата се явява и максимална стойност за изпълнение на поръчката. Участници посочили ценови оферти, надвишаващи максималната стойност за изпълнение на поръчката ще бъдат отстранени от участие. Начин на плащане – плащането ще се извърши по банков път по банкова сметка, посочена от участника, избран за изпълнител, както следва: Авансово плащане в размер на 15 % (петнадесет) – в срок до 3 (три) работни дни от сключване на договора и представяне на фактура. Окончателно плащане – в срок до 3 (три) работни дни от доставката, приета с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Завет

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да е производител или официален представител на производителя.; Участникът трябва да удостовери техническите характеристики на автомобила и изискванията за качество нормативно приети в Република България и сертификат за качество по европейските норми и стандарти, както и с изискванията, описани в таблица № 1.; Участникът трябва да разполага с оторизиран сервиз до 200 км. от гр. Завет, обл. Разград. ; Забележка: Под „разполага” следва да се има предвид възможността за предоставяне на услугите на оторизиран сервиз до 200 км. от гр. Завет, обл. Разград. за срока на гаранционно обслужване независимо от типа взаимоотношение между участника в настоящата поръчка и сервиза.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането се извършва на база на предложените цени в ценовата оферта на участниците.; На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата (Приложение №1 от документацията) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: ; Документи, удостоверяващи правосубектност; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод на български. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). Неперсонифицираните дружества следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). Задължително следва да се посочи представляващият обединението. ; Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие); Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника . Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП–(Приложение № 4 от документацията). ; Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език. ; Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки -(Приложение № 5 от документацията). Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език. ; Административни сведения за участника (Приложение № 6 от документацията). ; Декларация за участие на подизпълнител (Приложение № 7 от документацията). ; Декларация от Подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата и като какъв (Приложение № 8 от документацията). ; Декларация от участник в обединение – (Приложение № 9 от документацията). ; Документи, удостоверяващи възможността за участника да разполага с оторизиран сервиз до 200 км. от гр. Завет, обл. Разград. за срока на гаранционно обслужване – съгласно документацията за участие.; Документи, удостоверяващи техническите характеристики на автомобила и изискванията за качество, нормативно приети в Република България и сертификат за качество по европейските норми и стандарти, както и с изисквания описани в раздел „Кратко описание”. ; Списък (свободен текст) – описание на предлаганото от участника допълнително оборудване. ; Забележка: Модификации и подобрения на минималните характеристики на посочените в раздел „Кратко описание” елементи, няма да се приемат като допълнително техническо оборудване. ; Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3 от документацията. ; Варианти на предложения в офертата не се приемат. ; Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 2 от документацията). ; Варианти на предложения в офертата не се приемат. ; Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и е публикувана в своята цялост (включително и горепосочените примерни образци - Приложения) за свободно получаване в профила на купувача на Община Завет - http://www.zavet-bg.com/, „Профил на купувача”/Обществени поръчки/, достъпът до който е свободен и безплатен.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/07/2014