Версия за печат

BG-гр. Копривщица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Копривщица, ул. Любен Каравелов № 16, За: Милена Паралеева, Теодора Главчева, България 2077, гр. Копривщица, Тел.: 0888 118288; 0884 909762, E-mail: info@koprivshtitsa-bg.com

Място/места за контакт: общинска администрация - гр. Копривщица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://koprivshtitsa-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://koprivshtitsa-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане, ремонт и стабилизиране на екопътека в ПИ 38558.1.261, 38558.1.216 и 38558.1.155 и място за отдих и атракциони в ПИ 38558.1.190., финансиран по Договор №23/313/00192 от 19.11.2012 г.за отпускане на финансова помощ по мярка мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233260

Описание:

Строителни и монтажни работи на пешеходни пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Екопътека-предвидено e да бъде изградена от калдъръмена настилка по традиционен за Копривщица и региона метод. Конструкцията на настилката следва да се изпълни във следните конструктивни пластове: -Пътна основа от заклинен несортиран трошен камък 25 см; -Подложка от пясък 10 см; -Настилка от калдъръм 14-16 см; -Трошен камък за заклиняване- фракции 15-20 мм, 5-15 мм. Участъкът е с дължина 766,66 м. и ширина 3,00 м., напречния наклон на настилката е едностранен - 3% ; Предвид особеностите на терена по цялата дължина на екопътеката следва да се изгради отводнителен изкоп, облицован с каменни плочи на пясъчна подложка 10 см, а в най- ниския участък да се изгради тръбен водосток ф80. Място за отдих в ПИ 38558.1.190.- поради амфитеатралния характер на имота към разположената в ниската му част сцена, чрез минимална намеса, теренът ще бъде облагороден, като бъде терасиран. Задържането на терасите да се осъществи чрез нареждане на дървени трупчета – r = 15 см., h=100 см. Натуралните показатели за обема СМР са представени в подробни количествени сметки към документацията за участие, които дават представа за общия обем на строителните работи, и които са основа за остойностяване на обектите по проекта. В приложение към документацията е предоставен ел. вариант на техническите проекти за обектите в следните части: „Геодезия“; „Архитектура, паркоустройство и благоустройство“; „Пътна“ и „План за безопасност и здраве“.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

218658 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, област Софийска, община Копривщица, землището на гр. Копривщица.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 1.1. Участникът следва да е реализирал общ оборот за предходните 3 (три) приключени финансови години (2013 г., 2012 г., 2011 г.), в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 440 000,00 (четиристотин и четиридесет хиляди) лева и оборот от СМР, сходни* с обекта на поръчката не по-малко от 200 000,00 (двеста хиляди) лева; *Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на СМР по изграждане и/или реконструкция/рехабилитация на екопътеки и/или пешеходни пътища. Доказва се със: Справка - декларация за оборота по образец;Заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените години или данъчна декларация. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 1.2. Участникът следва да притежава сключена, валидна към датата на подаване на офертите застраховка "Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на строежи IV-та категория и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентна такава. Доказва се с с копие от застраховката за професионална отговорност или еквивалентна такава.1.3. Участникът трябва да разполага със собствени финансови ресурси, гарантирана неотменима кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 109 000 (сто и девет хиляди ) лева за изпълнение на строителството за своя сметка, преди неговото приемане и разплащане от Възложителя. Доказва се с представяне на документи, които да удостоверяват наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства в указания размер- банкова атестация и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или др.), като документите следва да са издадени в рамките на не повече от 30 /тридесет/ дни преди датата на представяне на офертата. 2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:2.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите, договор/и/ за извършване на СМР, сходни с обекта на поръчката*, като поне един от тях следва да включва изпълнението на поне един обект –екопътека и/или пешеходен път. * Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на СМР по изграждане и/или реконструкция/рехабилитация на екопътеки и/или пешеходни пътища. Обстоятелството се декларира със Справка за изпълнени договори, придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. 2.2. Всеки участник следва да притежава внедрени системи в областта на строителството по следните стандарти: управление на качеството или еквивалентно; управление на околната среда или еквивалентно; управление условията на труд или еквивалентно.Удостоверява се със заверени копия на от валидни към датата на подаване на офертите Сертификати: ISO 9001:2008 или еквивалентен;ISO 14001:2005 или еквивалентен; BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен или представяне на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството, опазване на околната среда и условията на труд. 2.3. Участникът трябва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, съгласно Закона за камарата на строителите /ЗКС/ и да може да извършва строежи и/или отделни видове СМР – II-ра група, IV-та категория или по-висока, и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право.Доказва се с копие от удостоверението за регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалент. Продължава в " Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

2.4. Участникът трябва да разполага с инженерно–техн. екип, който да отговаря на следните зисквания:•Ръководител обект - завършено висше образование, степен „магистър” или еквивалентна, квалификация строителен инженер, специалност „пътно строителство“ или еквивалент, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица- еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - мин. 3 г. и участие като ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата обществена поръчка – мин. 1 брой.•Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица –еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка – мин. 2 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка – мин. 1 брой.•Специалист – контрол на качеството - строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с проф. стаж не по – малко от 2 години – мин.1 брой.•Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 2 години проф. стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица- еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени – мин. 1 брой. •Специалист опазване околна среда – с образование и/или квалификация в областта на екологията, с проф. стаж не по–малко от 2 години – мин. 1 брой.Обстоятелсттвата се декларират със Справка декларация по образец, придружена от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи, доказващи опита на посочените лица. 2.5. Участникът трябва да разполага минимум със следното оборудване:•Товаръчна машина тип фадрома – 1 брой;•Комбиниран багер – 1 брой;•Товарен автомобил тип самосвал -1 брой. Удостоверява със Справка декларация по образец, придружена от копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника).При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.В случай че участникът е чуждестранно лице, което не осъществява дейност на територията на Република България чрез регистриран по българското законодателство търговец, се представят еквивалентни на изискваните от възложителя документи, издадени от държавата, в която е установен.Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Доп. информация и документи, свързани с поръчката, са публикувани в електронен вид в Профила на купувача на официалната страница на Възложителя – община Копривщица: http://koprivshtitsa-bg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/07/2014