Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Габриева Симеонова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: gsimeonova8@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Придобиване на умения” 1.Участникът трябва да следва обучителната стратегия за придобиване на умения при стартиране изпълнение на предприемачески дейности, така както заложена по задание, която ще се изпълнява чрез предоставяне на курсове и модули и която да е свързана с предишните извършени проучвания на нуждите и консултативни сесии. Участникът трябва да представи подробен учебен план. Съдържанието на курсовете за обучение и начините за доставка трябва да са съобразени с предложения подробен учебен план. 2.Приготвяне на обучителните материали за участниците (брошури, диапозитиви, слайдове и т.н.). Участникът е длъжен да подготви и разработи самостоятелно материалите за обученията, които предлага, с оглед и без накърняване на авторските права на други обучители. Обучителните материали трябва да са разнообразни, а методите – с най-висока експланативна функция. Участникът е длъжен да ползва разнообразни онагледяващи материали, които да предоставя на участниците в процеса на обучение. Всяко обучение трябва да бъде проведено с pdf презентация, на участниците да бъдат раздадени допълнителни материали и информация, а евентуалните възникнали въпроси разяснени. Участникът трябва да подготви минимум 20 копия от всеки материал за участниците в обучението. Всички обучения трябва да бъдат отчетени по съответния начин с подписани протоколи от преминалите обучението, както и снимков материал, който трябва да бъде предаден на Възложителя. 3.Предоставяне на обучителни курсове, разработени по предишните точки-задания (т. 1, т. 2), както следва: 3.1.Организиране на семинар: "Управление на промяната" 3.2.Организиране на семинар: "Работа с клиента, а не за клиента": 3.3.Организиране на семинар на тема "Европейско финансиране: Структурни фондове 2014 -2020" 3.4.Организиране на семинар на тема "Маркетинг и комуникации" 3.5.Организиране и провеждане на семинар на тема „Стартиране и разработване на собствен бизнес – насочване, менторство и формиране на ключови предприемачески умения” Допълнителна информация се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1, към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80522000, 80500000

Описание:

Семинари за обучение
Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата обществена поръчка е в помощ на изпълнението на проект SEE/D/0292/4.1/X, JEWEL MODEL, Joint Easily Wafted East Laboratory Model, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Всички дейности и усилия по проекта са насочени към създаване на условия за подобряване процесите по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Сливен в координация и партньорство с всички заинтересовани страни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата: 1.Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Допълнителна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение - Образец № 4. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б.„д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документация Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:3.8.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7. Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира дейности по обучение на възрастни с насоченост: личностен трейнинг, промяна и управление на промяната, криейтив бизнес, маркетинг. Минимални изисквания: участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 100 000,00 лева (сто хиляди лева), без ДДС. 9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи: 9.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение; Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира дейности по обучение на възрастни с насоченост: личностен трейнинг, промяна и управление на промяната, криейтив бизнес, маркетинг.Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата. 9.2.Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – Образец № 9. За всеки член на екипа участниците трябва да приложат: автобиографии Образец № 10, заверени копия от: диплома за завършено образование или еквивалентен документ; документи, удостоверяващи придобит трудов стаж и специфичен опит (трудова книжка, осигурителна книжка, граждански договори или други еквивалентни документи и/или референции от работодател и/или възложител за конкретен проект, други).Минимални изисквания: За изпълнение предмета на поръчката участникът трябва да осигури екип от следните експерти: Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.П1-Срок за изпълнение на дейностите, описани в т. 4.1 от Техническото задание (в календарни дни, след получаване на възлагателно писмо) - тежест 20 точки; 2.П2-Срок за изпълнение на дейностите, описани в т. 4.2 от Техническото задание (в календарни дни, след получаване на възлагателно писмо)- тежест 25 точки; 3.П3-Срок за изпълнение на дейностите, описани в т. 4.3 от Техническото задание (в календарни дни, след получаване на възлагателно писмо) - тежест 25 точки; 4.П4 - Предложена цена от участника / в лв., без ДДС/ - тежест 30 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисвания за изпълнение на поръчката":9.2.1.Ръководител на екипа - Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Икономически науки”, „Педагогически науки” или „Психология” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 3 (три) години; 3. Специфичен професионален опит: Опит, свързан с организиране, провеждане или управление на поне 1 обучение за възрастни и/или опит като ръководител екип при извършването на поне 1 договор с дейности, свързани с изпълнение на проекти за обучения. 9.2.2.Ключов експерт 1 - Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Педагогически науки” или „Психология” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 1 (една) година опит; 3. Специфичен професионален опит: участние в организирането и провеждането на поне едно обучение на възрастни.10.Декларация свободен текст, че участникът ще осигури необходимия брой експерти обучители, притежаващи необходимата компетентност за изпълнение на дейностите по т. 4.3 от Техническото задание – Приложение № 1 към документацията.11. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 11.12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 12.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора-Обр.№13.14.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.15. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Заб: Към документацията се съдържа и Обр. №14-Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, след датата на подаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител” №1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обст. по чл.47, ал.1,т.1,б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обст. по чл.47,ал.5 от ЗОП. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект SEE/D/0292/4.1/X, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2014