Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Габриева Симеонова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: gsimeonova8@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Прилагане на планове за градско развитие", в изпълнение на Проект SEE/D/0292/4.1/X, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. Предмет на настоящата обществена поръчка е: 1.Организиране на подбор, извършен от специализиран персонал, на група от 5 (пет) млади предприемачи (наричани целева група) за последваща работа с тях за развитие на професионални умения, необходими за започване на бизнес. С предимство се ползват хора с трудности да имат достъп до кредитната система, заради тяхното социално положение, в особена степен групи като млади жени, хора в неравностойно положение, чужденци. 2.Подготовка на проектни дейности и места за градски инкубатори. 3. Организиране и извършване на периодични проверки/мониторниг, които имат за цел допитване до общественото мнение по време на изпълнение на проекта. Проверките се отчитат с хартиени и електронни носители по проект: SEE/D/0292/4.1/X, JEWEL MODEL, Joint Easily Wafted East Laboratory Model. За времето на изпълняване на дейността да се направят задължително 3 обощаващи проверки всяка със специфична цел и неоходимите оправдателни протоколи на съответните носители. Проверките трябва да са планирани предварително. Допълнителна информация се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1, към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79342310, 71324000

Описание:

Изследване на потребителите
Услуги по оценка на състояние


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата обществена поръчка е в помощ на изпълнението на проект SEE/D/0292/4.1/X, JEWEL MODEL, Joint Easily Wafted East Laboratory Model, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Всички дейности и усилия по проекта са насочени към създаване на условия за подобряване процесите по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Сливен в координация и партньорство с всички заинтересовани страни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52150 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата: 1.Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Допълнителна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение - Образец № 4. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б.„д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документация Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:3.8.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7. Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира дейности по мониторинг, допитване до обществено мнение, съответно съставяне на материали и въпросници за предходните, провеждане на проучвания в по-големи групи от хора или цели сектори.Минимални изисквания: участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 100 000,00 лева (сто хиляди лева), без ДДС. 9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи: 9.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение;Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира дейности по мониторинг, допитване до обществено мнение, съответно съставяне на материали и въпросници за предходните, провеждане на проучвания в по-големи групи от хора или цели сектори.Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата. 9.2.Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – Образец № 9. За всеки член на екипа участниците трябва да приложат: автобиографии Образец № 10, заверени копия от: диплома за завършено образование или еквивалентен документ; документи, удостоверяващи придобит трудов стаж и специфичен опит (трудова книжка, осигурителна книжка, граждански договори или други еквивалентни документи и/или референции от работодател и/или възложител за конкретен проект, други).Минимални изисквания: За изпълнение предмета на поръчката участникът трябва да осигури екип от следните експерти: Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.П1-Срок за изпълнение на дейностите, описани в т. 4.1 от Техническото задание (в календарни дни, след получаване на възлагателно писмо) - тежест 20 точки; 2.П2-Срок за изпълнение на дейностите, описани в т. 4.2 от Техническото задание (в календарни дни, след получаване на възлагателно писмо)- тежест 25 точки; 3.П3-Срок за изпълнение на дейностите, описани в т. 4.3 от Техническото задание (в календарни дни, след получаване на възлагателно писмо) - тежест 25 точки; 4.П4 - Предложена цена от участника / в лв., без ДДС/ - тежест 30 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисвания за изпълнение на поръчката":9.2.1.Ръководител екип: притежаващ висше обр.-минимална образователно квалификационна степен „магистър” в сферата на икономическите науки или еквивалентна.Проф. опит 5 години и специфичен опит 2 години в дейности по мониторинг, допитване до обществено мнение, съответно съставяне на материали и въпросници за предходните, провеждане на проучвания в по-големи групи от хора или цели сектори.Участие в най-малко 1 проект/договор като ръководител екип с предмет изпълнение на дейности по мониторинг, допитване до обществено мнение, съответно съставяне на материали и въпросници за предходните, провеждане на проучвания в по-големи групи от хора или цели сектори. Владеене на италиански език за връзка с координаторите на проекта ще се счита за предимство.9.2.2.Ключов експерт 1: „Мониторинг”: притежаващ висше обр.-мин. обр.-квалификационна степен „магистър” в сферата на икономическите, математическите науки или еквивалентно. Професионален опит 2 години. Участие в най-малко 1 проект/договор като експерт с предмет изпълнение на дейности по мониторинг,допитване до обществено мнение,изработване на анализи,изследвания, проучвания, стратегии, планове, програми, доклади и оценки.9.2.3.Ключов експерт 2:„Проучване на общественото мнение–на терен”: прит. висше обр. - минимална обр.-квалификационна степен „магистър”, в сферата на икономическите науки или еквивалентно. Проф.опит 2 год.Участие в най-малко 1 проект/договор като експерт с предмет работа на терен за проучване на общественото мнение.9.2.4.Ключов експерт 3:„Проучване на общественото мнение–администриране и обобщаване на резултатите от проучванията”: притежаващ висше образование-минимална образователно-квалификационна степен „магистър”, в сферата на икономическите науки или еквивалентно. Проф. опит 2 год.Участие в най-малко 1 проект/договор като експерт с предмет администриране и обобщаване на резултатите от проучванията на общественото мнение.10.Декларация свободен текст, че участникът ще осигури специализиран персонал за изпълнение на дейностите по т. 4.1 и 4.2 от Техническото задание – Приложение № 1 към документацията.11. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 11.12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 12.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора-Обр.№13.14.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.15. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от У-ка. Заб: Към документацията се съдържа и Обр. №14-Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от т.3 Съдържание на офертата,от документацията, спазвайки чл.56,ал 2 от ЗОП,а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от т.3 Съдържание на офертата, от документацията,спазвайки чл.56,ал.3,т.1,т.2, т.3 от ЗОП.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, след датата на подаване на офертите.Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обст. по чл.47, ал.1,т.1,б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обст. по чл.47,ал.5 от ЗОП. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект SEE/D/0292/4.1/X, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/07/2014