Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно формирование 46380 към МО, ул. "Дякон Игнатий" 3, За: Анжело Младенов, Йордан Шумчев, Вера Михайлова, България 1000, София, Тел.: 02 9227408; 02 9227420; 02 9227329, E-mail: sa@iksbg.org, Факс: 02 8553029

Място/места за контакт: София, ул. "Ген. Стефан Тошев" №86

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dis.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dis.mod.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка с предмет „Обучение на служители от служба „Военна информация“ се провежда във връзка с изпълнение на Дейност 3 „Обучение на служители от служба „Военна информация“ в курсове, свързани с придобиване и повишаване на езиковата им подготовка", Дейност 4 „Провеждане на групово обучение за служители от служба „Военна информация “ и Дейност 5 „Обучение на служители от служба „Военна информация“ в специализирани курсове“, включени в проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“, изпълняван по Договор № А13-22-12/14.05.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13. Поръчката включва седем обособени позиции, както следва Обособена позиция № 1: „Обучение по арабски език: първо и второ ниво“ обхваща организирането и провеждането на две обучения по арабски език, съответно по едно за първо и второ ниво. Прогнозната стойност на обособената позиция е до 13 500 лв. без вкл. ДДС (до 16 200 лв. с вкл. ДДС); Обособена позиция № 2: „Провеждане на групово обучение за служители от служба „Военна информация“ обхваща организирането и провеждането на изнесено, групово обучение, в областта на управление на човешките ресурси в администрацията. , Прогнозната стойност на обособената позиция е до 4 380 лв. без вкл. ДДС (до 5 256 лв. с вкл. ДДС); Обособена позиция № 3: „Провеждане на надграждащо обучение за работа с полиграф“ обхваща организирането и провеждането на обучение за усъвършенстване на уменията на служители на Възложителя за извършване на полифизиографски (полиграфски) изследвания и усвояване на специфични познания. Прогнозната стойност на обособената позиция е до 36 000 лв. без вкл. ДДС (до 43 200 лв. с вкл. ДДС); Обособена позиция № 4: „Провеждане на сертификационно обучение за работа с психологични тестове“ обхваща организирането и провеждането на обучение за усвояване на познания за работа със съвременни компютъризирани психологически тестове. Прогнозната стойност на обособената позиция е до 6 000 лв. без вкл. ДДС (до 7 200 лв. с вкл. ДДС); Обособена позиция № 5: „Провеждане на обучение за работа с Corel Draw“ обхваща организирането и провеждането на обучение за усвояване на познания и умения в предпечатната и издателската дейност при работа с Corel Draw. Прогнозната стойност на обособената позиция е до 680 лв. без вкл. ДДС (до 816 лв. с вкл. ДДС); Обособена позиция № 6: „Провеждане на обучение за работа с Adobe InDesign“ обхваща организирането и провеждането на обучение за усвояване на познания и умения в предпечатната и издателската дейност при работа с Adobe InDesign. Прогнозната стойност на обособената позиция е до 746,67 лв. без вкл. ДДС (до 896 лв. с вкл. ДДС); Обособена позиция № 7: „Провеждане на обучение за безопасна работа на височина“ обхваща организирането и провеждането на обучение за запознаване с нормативните изисквания за безопасност и за придобиване на необходимите знания и умения за безопасна работа на височина с използване на лични предпазни средства срещу падане от височина. Прогнозната стойност на обособената позиция е до 1 091,67 лв. без вкл. ДДС (до 1 310 лв. с вкл. ДДС).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80570000, 80550000, 80533200, 80522000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги по обучение по безопасност
Курсове по информатика
Семинари за обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1: „Обучение по арабски език: първо и второ ниво“: - Обучаемите служители са 8, разпределени на две групи от по 4 обучаеми, за всяко едно обучение. Всяко обучение е от по 450 учебни. часа, като продължителността на един учебен час е 45 минути. Срокът за провеждане на обученията е от 01.08.2014 г. до 15.01.2015 г. само в работни дни. Мястото на изпълнение е в гр. София. Обособена позиция № 2: „Провеждане на групово обучение за служители от служба „Военна информация“: - обучаемите служители са 12. Продължителността на обучението е 18 учебни часа, разпределени в 3 работни дни. Всеки учебен час е с продължителност 45 минути. Срокът за провеждане на обучението е от 01.09.2014 г. до 15.09.2014 г. само в работни дни. Мястото на провеждане е в периметър до 200 км от гр. София. Прогнозната стойност на обособената позиция е до 4 380 лв. без вкл. ДДС (до 5 256 лв. с вкл. ДДС); Обособена позиция № 3: „Провеждане на надграждащо обучение за работа с полиграф“: - броят обучаеми е трима. Продължителността на обучението е 12 дена. Срокът за провеждане на обучението е от 14.07.2014 г. до 30.08.2014 г. Мястото на изпълнение е в гр. София; Обособена позиция № 4: „Провеждане на сертификационно обучение за работа с психологични тестове“: Броят обучаеми е трима. Продължителността на обучението е 4 работни дена. Срокът за провеждане на обучението е от 01.01.2015 г. до 30.01.2015 г. Мястото на изпълнение е в гр. София; Обособена позиция № 5: „Провеждане на обучение за работа с Corel Draw“: Броят обучаеми е четирима, разпределени в две групи от по двама души. Продължителността на обучението е 20 учебни часа за всяка една група. Един учебен час е 45 минути. Срокът за провеждане на обучението е от 01.08.2014 г. до 30.09.2014 г., само в работни дни. Мястото на изпълнение е в гр. София; Обособена позиция № 6: „Провеждане на обучение за работа с Adobe InDesign“: Броят обучаеми е четирима, разпределени в две групи от по двама души. Продължителността на обучението е 22 учебни часа за всяка една група. Един учебен час е 45 минути. Срокът за провеждане на обучението е от 01.08.2014 г. до 30.09.2014 г., само в работни дни. Мястото на изпълнение е в гр. София; Обособена позиция № 7: „Провеждане на обучение за безопасна работа на височина“: Броят обучаеми е десет. Продължителността на обучението е 2 работни дена. Срокът за провеждане на обучението е от 15.07.2014 г. до 30.09.2014 г. Мястото на изпълнение е в гр. София.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62398 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят по всяка обособена позиция трябва да разполага с екип от експерти, компетентни в областта, съответстваща на обучението. Експертите да притежават документи, доказващи изискваните квалификация (дипломи, сертификати, удостоверения с обхват предмета на обучението) и опит (трудови или служебни книжки, списък на изпълнени от съответния експерт договори/ангажименти, изпълнени от експерта договори, вкл. документи, доказващи изпълнението, референции или др. Изпълнителят да предложи достатъчен брой квалифицирани преподаватели в зависимост от потребностите за успешното изпълнение на целите на обучението. В случай, че възникне необходимост от замяна на преподавател, поради обективна, писмено обоснована причина от страна на изпълнителя, както и поради недостатъчна квалификация, опит или друга констатирана от ръководния екип на Възложителя причина, Изпълнителят следва да осигури резервни преподаватели с необходимата квалификация, опит и умения, с цел навременна замяна на преподавател без да се прекъсва процесът на обучение и/или да се понижава неговото качество. Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява в съответствие с произтичащи от Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 изисквания към бенефициентите за осъществяване на мерки за информация и публичност, съгласно „Задължение на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” и спазване на „Общи условия към договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”. Подробно изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в Техническата спецификация . Публичната покана и документацията за участие са публикувани на сайта на Служба "Военна информация" www.dis.mod.bg , раздел "Обществени поръчки"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. www.dis.mod.bg ; 2. на място и телефони за контакт, посочени в раздел I, т. 1 на Публичната покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2014