Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса София – град, район Триадица, ул. "Енос" № 12-14, За: Гергана Андреева, Република България 1408, София, Тел.: 02 9656766, E-mail: sofia@nhif.bg, Факс: 02 8581802

Място/места за контакт: район Триадица, ул. "Енос" № 12-14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg/web/guest/119.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК София-град. Общ брой на служебните автомобили на РЗОК София-град - 4 /четири/ броя служебни автомобили, от които 3 броя леки автомобили – /КIA CEED, RENAULT CLIO, FORD ESCORT/ и един RENAULT MASTER - бус. Услугите по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на Районна здравноосигурителна каса София-град следва да включват: 1. Външно измиване на леки автомобили и микробуси – ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника; 2. Комплексно измиване и почистване на леки автомобили и микробуси - описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете; 3. Измиване на двигател на леки автомобили и микробуси; 4. Пране на тапицерия на леки автомобили и микробуси

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90900000

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на Районна здравноосигурителна каса София-град - 4 /четири/ броя служебни автомобили, от които 3 броя леки автомобили и един бус, за една година, считано от датата на подписване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Кандидатите трябва да разполагат със собствена или наета автомивка, оборудвана за извършване на услугите – предмет на настоящата поръчка. Автомивката трябва да се намира на територията на гр. София, на разстояние не повече от 10 км. от сградата на РЗОК София-град – ж.к. „Стрелбище”, ул. „ Енос” 12-14. 2. При изготвянето на офертата всеки участник следва точно да се придържа към обявените от Възложителя срокове и условия, посочени в публичната покана и настоящите условия и документация. 3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника. Възложителят не участва в тези разходи независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата. 4. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура следва да бъдат обективизирани в писмен вид. Документите се представят в оригинал или заверени от участника копия с подпис и печат на български език. Когато кандидата е чуждестранно лице документите се представят в официален превод. 5. В обявената процедура може да участва всяко българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация. 6. Всеки кандидат следва да представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата или ЕИК, по чл.23 от Закона за търговския регистър - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранното лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. Документите по т. 5 се представят и в официален превод, когато участникът е чуждестранно лице. Документите по т. 5 се представят от всеки участник в обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. При участници обединения - документ (оригинал или нотариално заверено копие), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 7. Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП /попълнени и представени в оригинал по образец /Приложение № 4,5, 6/. 8. Кандидатите следва да имат техническа възможност за извършване на услугата в работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 09:00ч. до 17.30ч. всеки делничен ден. 9. Кандидатите следва да имат възможност за извършване на услугата със собствени качествени материали и консумативи. 10. Кандидатите са задължени да представят подписана и подпечатана оферта за пълния обем на поръчката и не могат да оферират само за част от нея. Офертата следва да съдържа техническо и финансово предложение и срок за изпълнението й. 11. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от учасника или упълномощено от него лице лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 12. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение" (Приложение № 3), поставен в плика с офертата. 13.Офертите следва да бъдат валидни в срок най-малко 60 дни от крайния срок за получаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите ще се извърши по критерии - най-ниска предложена цена от комисия, назначена със заповед на директора на РЗОК София-град на основание чл.101/г/ от ЗОП. Комисията класира участниците, като сравнява общата стойност от предложените от кандидатите единични цени за един лек автомобил и един микробус при еднократно извършване на всички видове услуги. Крайното класиране на кандидатите се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира кандидатът, предложил най-ниска обща цена. При равенство на двама или повече кандидати, длъжностните лица (комисията) провеждат публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, съгласно чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информацията се получава на адрес; гр. София 1408, район Триадица, ул. 'Енос" № 12-14, ет. 3, стая 301. Предложения за участие се приемат всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа в деловодството на РЗОК София-град с краен срок до 17.00 часа на 14.07.2014 г. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост на плик от кандидата или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва: гр. София, Районна здравноосигурителна каса София – град, ул. "Енос" № 12-14 „Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК София - град” Върху плика следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон,факс и електронен адрес. Ценовото предложение трябва да е по образец на възложителя, като се нанесат предлаганите единичните цени в лева с ДДС за всеки вид услуга: външно измиване, комплексно измиване и почистване, измиване на двигател, пране на тапицерия. Същото трябва да е подписано и подпечатано от кандидата. Ценовото предложение трябва да бъде в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение" (Приложение № 3) поставен в плика с офертата. Офертите ще бъдат отваряни и разглеждани на 16.07.2014 г. от 13.30 часа в сгратата на Районна здравноосигурителна каса София – град,гр. София, ул. "Енос" № 12-14. Техническите изисквания и указания за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача: www.nhif.bg/Рубрика "Търгове", подрубрика Процедури провеждани по реда на ЗОП" или на адрес:http://www.nhif.bg/web/guest/119

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/07/2014