BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София бул. Свети Климент Охридски 8, За: инж. Антонио Манолов, Република България 1756, София, Тел.: 02 8163105, E-mail: toniman@mail.bg, Факс: 02 9689026

Място/места за контакт: гр. София бул. Свети Климент Охридски 8, сгр. А, ет. 2, ст. 213

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: www.uctm.edu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30100000, 30190000, 30192000, 30197000, 30199000

Описание:

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Принадлежности за офиса
Дребно офис оборудване
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на оставяните артикули по обществената поръчка с предмет: "Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника" е в размер на 40 000лв. Посочените количества в настоящата техническа спецификация и в ценовата оферта на участника за всички видове артикули са прогнозни и не са обвързващи за възложителя, както и размера на прогнозната стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София бул. Свети Климент Охридски 8, сгр. А, ет. 2, ст. 213

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да извършва доставките с грижата на добър търговец при спазване на всички договорени изисквания и срокове. 2. Да извършва доставките на свой риск в съответствие с техническата спецификация и ценовото предложение, неразделна част от договора за доставки. 3. Да извършва доставките в срок и място на изпълнение съгласно договора за периодична доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комисията оценява офертите на участниците съгласно предварително обявения критерий „Икономически най-изгодна оферта”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели. № Показател (наименование) Максимално възможен брой точки Символно обозначение 1 Предлагана цена 90 К 1 2 Предлагана търговска отстъпка от каталожната цена на всеки участник, за артикули които не са включени в техническата спецификация за обособените позиции 10 К 2 Указания за определяне на оценката по всеки показател: Показател 1 – „Предлагана цена” е с максимален брой точки 90. К1 е оценка на предлаганата обща стойност. Максимален брой точки получава офертата с предлагана най-ниска цена – 90 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предлагана цена по следната формула: К1 = 90 х (Ц мин / Ц уч), където: - „90” е максималният брой точки по показателя; - „ Ц мин” е най-ниската предлагана цена; - „ Ц уч” е предлагана цена на конкретния участник. Показател 2 – „Предлагана търговска отстъпка от каталожната цена на всеки участник, за артикули които не са включени в техническата спецификация” К2 оценка на предложената търговска отстъпка Максимален брой точки – 10 К2 = 10 x (ТОуч / ТО макс), където: - „10” е максималният брой точки по показателя; - „ ТО уч” е предложената търговска отстъпка от съответния участник за артикули по каталожни цени, които не са включени в техническата спецификация; - „ТО макс” е най-високата предложена търговска отстъпка от участник за артикули по каталожни цени, които не са включени в техническата спецификация Комплексната оценка се получава, като сума от оценките на всеки отделен показател и се изчислява по следната формума: КО = К1+К2, където: К1 и К2 са оценките по показателите. Максималният брой точки, който може да се получи като комплексна оценка (КО) при оценяването на офертите е 100 точки. Комисията извършва класирането на участниците по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от възложителя показатели. На първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, а останалите участници се подреждат в низходящ ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Целия комплект на документацията може да бъде намерен на сайта на Химикотехнологичния и металургичен университет: www.uctm.edu, профил на купувача, Обявления по ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2014