Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Здравноосигурителна Каса, чрез РЗОК- гр. Бургас, парк Езеро п.к. 60, За: Таня Матеева Макшева-Грънчарова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 806611, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Място/места за контакт: гр. Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Обслужване на персонала на РЗОК- Бургас от служба по трудова медицина /СТМ/" Обслужването от служба по трудова медицина обхваща пълният и задължителен обем от дейности, съгласно ЗЗБУТ, а именно: 1. Актуализация на оценката на риска в екип с представители на РЗОК, съгласно чл.12 от Наредба № 3/2008г на МЗ за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ.бр. 14/2008 г.). В съответствие с оценката на риска, извършват: 1.1. Участие в разработването на програма с мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установените рискове; 1.2 . Предложения за степенуване по приоритети на мерките по т. 1.1; 1.3. Оценка на ефикасността на предприетите от работодателя мерки за намаляване и ограничаване на риска; 2. Наблюдение на здравното състояние на служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа (съгл. чл.11 на Наредба № 3/2008 г на МЗ),което включва: 2.1. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителните медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа и организиране на периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес; 2.2 Въз основа на оценката на риска, конкретните условия на труд и съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, СТМ изготвя списък на лицата, които подлежат на задължителни периодични прегледи, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на извършване на периодичните прегледи; 2.3 Предоставяне информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; 2.4. Организиране провеждането на задължителните периодични медицински прегледи в съответствие с изискванията на нормативните документи от медицински специалисти, които за служителите на РЗОК Бургас включват: преглед от терапевт (анамнеза, пълен преглед на вътрешни органи, измерване на кръвно налягане, ЕКГ със заключение, ехография на вътрешни органи); измерване на телесно тегло и изчисление на Боди мас индекс; химично изследване на урина с течни реактиви и глюкоза; преглед от офталмолог на работещите с видеодисплей, изследване на кръвна картина / Кръвна картина 16 показателя, СУЕ, Холестерол, триглицериди, глюкоза серумна/. Прегледите и изследванията по тази точка трябва да бъдат организирани и проведени до 30.11.2014г.; 2.5 Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 2.6 Изготвяне на заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа; 2.7 За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд, СТМ води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец,съгласно приложение № 6 на Наредба № 3/2008 г; 2.8 Изготвяне на ежегоден анализ на здравното състояние на служителите, въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм; 3. Обучение на служителите относно правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и на представителите в Комитета по условия на труд в РЗОК-Бургас;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

дейността се изпълнява в рамките на 12 календарни месеца, считано от дата на сключване на договора или до достигане на пределна цена по договора - 3500 с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас, парк Езеро п.к. 60 или в офис на изпълнителя, когато се намира в гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към кандидатите за изпълнение на поръчката: Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата или единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност, регистрирани по реда на чл. 25в от ЗЗБУТ. 2. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1,т.1 букви от А до Д, т.2, т.3 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец към поканата; 3. Да представят подписана и подпечатана оферта за изпълнение на поръчката, която да съдържа техническото и финансовото предложение и срок за изпълнението й. Офертата се изготвя и подава на български език, като за чуждестранните участници документът за актуална регистрация да е в официален превод, а останалите документи, които прилага в превод. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” поставен в плика с офертата. 5.Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. IV. Техническото предложение (техническа оферта) съдържа предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с техническото задание; V. Финансово предложение се изготвя по образец на ценова оферта – Приложение № 3 към настоящата документация, и трябва да отговаря на следните изисквания: 1. Предложената ценова оферта да съдържа крайна комплексна цена в лева с ДДС за обслужването на 1 служителя,с разбивка в цената по т. 1,2 и 3 от раздел II Изисквания към услугата. 2. Стойността на поръчката да не надхвърля сумата от 3500 ( три хиляди и петстотин) лева с данък добавена стойност /ДДС/. 3. Начин на плащане – в български левове по банков път, след представяне на разходооправдателен документ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от официалния интернет адрес на НЗОК /www.nhif.bg/. Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 28.07.2014г. от 10,00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/07/2014