Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на крепежни изделия за нуждите на “ВиК” ЕООД – Пловдив. Доставките на крепежните изделия ще са периодични, след заявка, в която ще бъдат посочвани необходимите номенклатурни позиции и количества, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник, франко складова база на "В и К" ЕООД – Пловдив – гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250. Всяка доставка да бъде придружена със сертификати за качество и други документи, изискуеми за подобен вид стока. Възложителят ще заплаща всяка доставка 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Примерните номенклатурни позиции и ориентировъчните количества са описани в приложената Техническа спецификацияи и са за едногодишен период. Възложителят си запазва правото да променя количествата и номенклатурните позиции съобразно своите нужди.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44531400, 44531600, 44531300

Описание:

Болтове
Гайки
Самонавиващи се винтове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точните количества не могат да бъдат посочени към момента, тъй като заявките ще бъдат съобразно потребностите на Възложителя през едногодишния период. Посочената стойност е максимално възможната, но не е задължителна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Техническите спецификации, които могат да бъде намерени на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/06/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/06/2014