Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" № 2А, За: Тихозар Кръстев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217482, E-mail: tihozar.krastev@mon.bg, Факс: 02 9217482

Място/места за контакт: МОН - Дирекция ДОПР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обектът на настоящата обществена поръчка е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и включва kорекция, редакция и вътрешно и външно оформление на сборници и наръчници по Дейност 2 и Дейност 4 от проект: „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ”, договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-4.2.05-0001, с бенефициент - Министерството на образованието и науката, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92312213, 79822500

Описание:

Услуги, предоставени от технически редактори
Услуги по графично проектиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дизайн, редакция, предпечат и печат на книжки с добри практики, наръчници и ръководства по дейностите по проект: „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ”, договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-4.2.05-0001, с бенефициент - Министерството на образованието и науката, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 Продукт: „Сборник с добри практики” – два сборника, Продукт: „Наръчник за организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности”. Страници на продуктите - до 500 страници, формат А4.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

13.1. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние: 13.1.1. Участникът следва да докаже общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012, 2013 г.) общ оборот от дейността си в размер не по-малко от: 100 000 лв. (сто хиляди) без ДДС, в зависимост дата на която участника е учреден и е започнал дейността си. За доказване на изискването участникът представя: • справка за общия оборот за последните три приключени финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.), по Образец • копие от отчетите за приходите и разходите за последните три приключени финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.). Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за минимален общ оборот се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията и документите, с които се доказва изискването за оборота се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 13.1.2. Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация: 13.1.2.1.Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил поне 2 (два) договора, с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертата. Под „договори, сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбират услуги, свързани с редакция, корекция и дизайн на печатни издания в обем минимум 30 стр. 13.2. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката Минималният брой лица в екипа е 3 (три) – ръководител на екип и двама членове с експертни функции. Ръководител на екипа – трябва да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в някоя от областите – реклама, дизайн, пространствено оформление, визуални изкуства или еквивалентна специалност., -Опит в областта минимум 7 години. Специфичен опит, свързан с предмета на поръчката. Участие в минимум 3 договора, сходни с предмета на услугата. Ключов експерт 1 - трябва да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, професионално направление – българска филология или еквивалентна специалност. Общ професионален опит: минимум 6 години професионален опит като редактор или коректор. Специфичен опит, свързан с предмета на поръчката: участие в изпълнението на минимум 2 договора за редакция или корекция на сборници, наръчници или книги. Ключов експерт 2 - трябва да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, професионално направление – българска филология или еквивалентна специалност. Общ професионален опит: минимум 3 години професионален опит като редактор или коректор. Документи, с които се доказва: - Списък за изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата - Приложение № 11. Заверено от участника копие на:- препоръка/референция или друг еквивалентен документ, доказващ добро изпълнение, със съответно надлежно оформени издател/възложител/лице за контакт, период/срок на изпълнение, дейности по проекта и стойност. Когато участникът е обединение или консорциум,доказването на минимални техническиизисквания се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Участникът трябва да представи обща справка–декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката съгласно Приложение №12. За всяко лице, включено в екипа, в офертата на участника трябва да е представена автобиография според приложение № 13 от документацията за участие и доказателствени документи - трудови/служебни книжки, дипломи, референции и др.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател К – Качество на предлаганите артикули - тежест в комплексната оценка 60 %, максимум 60 точки. Показател Ср. - Срок за изпълнение тежест в комплексната оценка 10 %, максимум 10 точки. Показател Ц - Цена за изпълнение - тежест в комплексната оценка 30 %, максимум 30 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Европейско финансиране - проект: „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ”, договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-4.2.05-0001, с бенефициент - Министерството на образованието и науката, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Документацията за участие е достъпна на www.mon.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/06/2014