BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, Петя Тодорова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на доставки на инертни материали, както следва: пясък, едро добавъчна маса, трошен камък и чакъл, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, Регионално поделение Разлог. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, могат да бъдат намерени от участниците в профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

14210000

Описание:

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно потребностите на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко склад на Възложителя в РП Разлог

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение на доставките - до 5 работни дни, считано от получаване на заявка от страна на Възложителя; 2. Начин на плащане - по банков път, разсрочено, в срок до 60 (шестдесет) дни от извършване на доставката, удостоверено чрез подписване на приемо-предавателен протокол за съответната доставка и представяне на надлежно оформена фактура- оригинал; 3. Място на изпълнение - франко складова база на възложителя в гр. Разлог; 4. Срок на договора - 24 месеца, или до достигане стойност на договора от 66 000 лв. без ДДС, което от двете събития настъпи първо; 5. Участниците в поръчката да притежават валидно разрешително за добив на инертни материали; 6. Участниците в поръчката да доставят инертни материали със собствени или наети транспортни средства, франко Складова база на Възложителя в гр. Разлог. Всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в документацията за участие, която е неразделна част от настоящата публична покана и е достъпна за участниците на интернет адреса на Възложителя - www.vikblg.com, в раздел Профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за оценка: Оценяването на офертите по критерия „Най-ниска цена” се извършва по следния начин: най-напред се извършва оценяване на предложените цени за всеки отделен артикул от таблицата в образеца на ценовата оферта, в съответствие с посочените тежест и стъпка в съответната графа. В случай, че участникът не е предложил цена за конкретен артикул, същият получава нула точки. Полученият общ сбор от точки служи за база при класиране на участниците. Класирането на офертите се извършва от комисията в низходящ ред на получените от участниците точки при оценката на предложените цени за всеки отделен артикул от таблицата, като на първо място се класира офертата с получен най-висок общ сбор точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата: 1) Административни сведения за участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Удостоверение за актуално състояние на участника или Декларация за единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 3) Предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията за участие - Приложение 2; 4) Ценово предложение по образец от документацията за участие – Приложение 3; 5) Документ, удостоверяващ, че участникът притежава разрешително за добив на инертни материали; 6) Документ, доказващ възможността на участника да доставя стоките, предмет на поръчката, със собствени или наети транспортни седства, франко складова база на възложителя в гр. Разлог; 7)Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП по образец - Приложения № 4 и № 5 от документацията за участие; 8) Декларация за участието на подизпълнители по образец - Приложение № 7 и 8 от документацията за участие; 9) Копие на баланс и отчет за приходите и разходите от ГФО за всяка една от последните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.); 10) Декларация за общия оборот и за оборота на стоките/ услугите, предмет на поръчката за последните три години (2011; 2012; 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учpеден или е започнал дейността си, по образец - Приложение № 6 от документацията за участие; 11) Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки на инертни материали изпълнени през последните три години (2011; 2012; 2013 г.), включително стойностите, датите и възложителите, придружени от препоръки (референции) за добро изпълнение – попълва се Приложение № 9 от документацията за участие; 12) Подписан и подпечатан проект на договор по образец - Приложение № 10 от документацията за участие; 13) Декларация за приемане условията в проекта на договора по образец - Приложение № 11 от документацията за участие. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелстата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, както и документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 1500 лв.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/06/2014