Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Стилиан Стефанов, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Облицоване с еталбонд на външни стени и облицоване на цокъл на сградата на РЗОК Разград.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изграждане на облицовка с еталбонд на фасада на сграда – 30.00м; Облепяне на цокъл с гранитогрес -30.00м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Разград, бул. ”България” №36

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изпълнението на поръчката ще се осъществява и в рамките на работното време на РЗОК Разград, като изпълнителят следва да се съобразява с установения в сградата охранително - пропусквателен режим. 2. Изпълнителят се задължава през време на ремонтно-строителните работи да обезопаси по съответния начин строителната площадка, включително използваните външни за обекта части –коридори, тротоари и други. 3.Качество на извършваните ремонтно -строителни работи.Вложените материали и консумативи, следва да бъдат в съответствие по БДС. 4.Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя. 5.Изпълнителят носи отговорност за нужното количество вложени материали и качеството им. 6.При приключване на ремонтните работи се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на Възложителя /Приложение № 8/. Съгласно утвърдените технически изисквания и указания за офериране

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/06/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/06/2014