Версия за печат

BG-гр. Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК - Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №9, За: Светослав Александров Петкашев, Р. България 2700, гр. Благоевград, Тел.: 073 88300420, E-mail: blagoevgrad@nhif.bg, Факс: 073 88300413

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК Благоевград от служба по трудова медицина. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Изпълнение на дейностите по чл. 25 "а" от ЗЗБУТ, съгласно условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр. 14/2008 г.) 2.2 Профилактични прегледи при офталмолог – до 77 човека., 2.3 Консултиране и подпомагане на работодателя при организиране измерването на параметрите на работната среда, в съответствие с нормативните документи

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК Благоевград от служба по трудова медицина – 77 /седемдесет и седем/ служители.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 CYP

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения № 2, 3, 4, 5, 6 и 7).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес http://www.nhif.bg/web/guest/97

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/06/2014