Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален център за информация и документация, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, За: Вержиния Петрова Цанкова, България 1125, София, Тел.: 02 8173824, E-mail: vcankova@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Място/места за контакт: Национален център за информация и документация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nacid.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nacid.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обучение на 12 служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения, както следва: -английски език, едно ниво от 150 уч.ч. за 7 служители, от които 4 служители за ниво С1 и 3 служители – ниво А1; немски език, едно ниво от 120 уч.ч. за 2 служители за ниво В1; френски език, едно ниво от 120 уч.ч. за 1 служител начинаещ; испански език, едно ниво от 120 уч.ч. за 2 служители за ниво В1. Относно съдържанието, организацията и документация на обучението се включва:- разработване на подробно разписана програма за провеждане на обученията и изготвяне на методика за провеждането им; - разработване и осигуряване на учебни материали за провеждане на чуждоезиковите обучения; - размножаване и разпределение на учебните материали за участниците; - осигуряване попълването на списъци на присъстващите, на получилите материали и на анкетна карта от всеки участник; - осигуряване на обучители и провеждане на обученията; - осигуряване на снимков материал. Предвижда се обучението да се проведе в периода 01.09.2014 год. – 05.02.2015 год., като от 01 до 15 септември 2014 год. се извърши подготовката на обученията (разработване на програма, методика, учебни материали и график), а в периода септември 2014 год. до 05 февруари 2014 год., се реализират същинските обучения на общо 12 служители.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80580000

Описание:

Осигуряване на курсове по чужди езици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обучение на 12 служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения, както следва: английски език, едно ниво от 150 уч.ч. за 7 служители, от които 4 служители за ниво С1 и 3 служители – ниво А1; немски език, едно ниво от 120 уч.ч. за 2 служители за напреднали; френски език, едно ниво от 120 уч.ч. за 1 служител начинаещ; испански език, едно ниво от 120 уч.ч. за 2 служители напреднали. Обемът на услугата е съгласно приложената техническа спецификация към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" №52А

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Финансово - икономически изисквания: Участникът трябва да има минимален (специализиран) оборот от дейности, сходни с предмета на възлаганата поръчка за предходните три приключени финансови години 2011 г., 2012 г. и 2013 г. общо или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС. Сходни с предмета на поръчката са дейности в областта на организиране и провеждане на обучения за възрастни. Доказва се с копие на годишен отчет за приходите и разходите, баланс /за физически лица – с копие на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ и попълнени данни в приложения образец. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър, за което участникът прилага декларация. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението/консорциума като цяло. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не докаже наличието на някое от горните изисквания. Технически изисквания: а) Участникът трябва да има през последните три години, считани от датата на подаване на офертата, изпълнени (или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение) съответно - минимум три договора за проведени обучения на не по-малко от 15 обучени лица, на които са издадени сертификати за успешно преминато обучение, за дейности, в областта, свързани с организиране и провеждане на обучения за възрастни. Доказва се с предоставени данни в приложения образец (включително стойностите, датите и получателите). б) Препоръки за добро изпълнение на минимално изискуемия брой договори за участника - посочени в приложения образец или други документи, доказващи вида и изпълнението на договорите. Препоръките и другите доказателствени документи (по точки: а и б), трябва да доказват по недвусмислен начин за всеки от договорите - изпълнените дейности, както и дали услугите са изпълнени качествено, в срок и пълен обхват. г) Участникът трябва да има на разположение екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката и следните ключови експерти: 1. Ключов експерт - Ръководител екип, отговарящ на следните изисквания: Трябва да има висше образование (магистърска степен) по социални, обществени, педагогически, хуманитарни, икономически или еквивалент с минимум 3 (три) годишен (считано до крайния срок за подаване на оферти), организационен и управленски опит, свързан с провеждането на обучения за възрастни. 2. Ключов експерт - Координатор на дейностите по обученията, отговарящ на следните изисквания: Трябва да има висше образование (бакалавърска степен) по обществени, стопански или хуманитарни науки, или еквивалент с минимум 2 (две) годишен опит (считано до крайния срок за подаване на оферти) в организирането и провеждането на обучения за възрастни. 3. Екип за провеждане на обученията, включващ не по - малко от 4 (четири) обучители – по един за всяко от чуждоезиковите обучения. Всеки от лекторите трябва да има висше образование с образователно- квалификационна степен „магистър" по специалности от някое от следните професионални направления: хуманитарни, икономически, педагогика, психология или еквивалентно и минимум 3 (три) години преподавателски опит.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участника съдържа: (1) Списък на документите-по приложен в документацията образец № 18; (2) Оферта-по образец № 1; (2а) Административни сведения за участника-по образец № 2; (2б) Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (3) Регистрационни документи: Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участикът е физическо лице-копие от документа за самоличност. За юридически лица и ЕТ, които не са регистрирани по реда на ЗТР се представя: копие от документа за първоначална съдебна регистрация; валидно удостоверение за актуално състояние-оригинал; Чуждестранните лица представят съответен документ, еквивалентен на посочените, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, който се представя в официален превод. В случай, че съответното национално законодателство на участника не предвижда еквивалентен документ, участникът представя декларация за липсата на еквивалентен документ. (4) Споразумение за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и Декларация от членовете на обединението/консорциума - по приложен образец № 6 - оригинал или нотариално заверено копие на споразумението и оригинали на Декларациите; (5) Декларация за приемане условията на договора и поръчката-образец № 3; (6) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е”), ал. 2, т. 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП-образец № 4; (7) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП-образец № 5. (8) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП-образец № 12; (9) Декларация от подизпълнител за съгласие за участие-образец № 13; (10) Декларация по чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собствени(11) Формат на банкова гаранция за изпълнение-образец № 17 или банкова гаранция, чийто текст да съдържа условията, описани в приложения образец; (12) Справка - Декларация с информация за оборота на услугите, сходни с предмета на поръчката за предходните три приключени финансови години общо или от датата на учредяване/започване на дейността-образец № 7 и копия на годишен финансов отчет за приходите и разходите. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в ТР, за което участникът прилага декларация.(13) Списък - декларация на основните договори изпълнени през последните 3 (три) години за обекти, сходни с предмета на поръчката и издадени сертификати за успешно преминато обучение-образец № 8 и приложени заверени копия на документи, доказващи, че договорите в образеца са изпълнени и отговарят на изискванията.Препоръки за добро изпълнение; - Списък на екип от ключови експерти - по приложен образец, придружен с автобиографиите им-образец № 10, Декларация образец № 11, копия на трудови /граждански договори и приложени доказателства за квалификация и професионален опит; Документите, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на лицата са: копия от дипломи за завършено образование, удостоверения и други; копия от трудови договори, длъжностни характеристики, трудови книжки, граждански договори и други, удостоверяващи проф. опит на лицата; препоръки и референции, издадени на предложените експерти. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Разглеждането на подадените оферти ще се извърши на 25 юни 2014 г. от 10:30 ч. в заседателна зала (№ 208) на НАЦИД, адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52А. Подробна информация относно изискванията към участниците и съдържанието на офертата- съгласно документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/06/2014