Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген.Й.В. Гурко" № 5, За: Стоил Нацев, Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308880; 02 9308830, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана, наземна телефонна мрежа от лицензиран оператор за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание и списъка със съществуващи номера, които са неразделна част от поръчката. Публикувано на страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Срок за изпълнение на поръчката 12 месеца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за участие: 1. Участниките трябва да е изпълнил не по-малко от 3 договора за услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.). 2. Участниците трябва да имат право да извършват съответните електронни съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа. 3. Участниците следва да имат въведени системи за управление на качеството, за информационна сигурност и за управление на информационни услуги, съгласно съответните системи: ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество или еквивалентно; ISO 27001:2005 за внедрена система за информационна сигурност или еквивалентно; 4. Оборудването, което ще предостави изпълнителят, трябва е съвместимо с всички централи на възложителя, както и с крайните телефонни апарати или да предостави безплатно съответния брой устройства, съвместими с неговото оборудване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодна оферта с оглед на: Посочените по-долу критерии: Показател: Икономически показател на фиксирана телефонна услуга; тежест: 60 Показател: Технически показател на фиксираната телефонна услуга; тежест: 40 подробно разписани в методиката за оценка, която е неразделна част от поръчката и е публикувана на страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана е: Техническа спецификация (Приложение № 1) Методика за оценка (Приложение 2) Списък със съществуващи номера (Приложение № 3) Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис "За участие в обществена поръчка с предмет "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана, наземна телефонна мрежа от лицензиран оператор за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“" в отдел "Административно информационно обслужване" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В.Гурко" № 5 всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите. Към офертата трябва да бъдат приложени: 1. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката през последните три години, придружен от поне 3 референции от възложители; 2. Валидно и заверено за вярност с оригинала копие Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията; 3. Копия от сертификати за внедрени системи ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 или еквивалентни, или представяне на други доказателства за еквивалентни мерки. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване; 4. Предложение за изпълнение на техническото задание съгласно Приложение № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/06/2014