BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Сава Добрев - по предмета на поръчката - 02 91453411, Димитър Павлов- по процедурата - 02 91451517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е невъоръжена физическа охрана на обекти на Българска народна банка в гр.Смолян, в гр.Приморско и в к.к. „Св.Свети Константин и Елена” – гр.Варна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79710000, 79713000

Описание:

Услуги по безопасност
Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Денонощна физическа охрана на трите почивни бази на БНБ - в гр.Смолян, в гр.Приморско и в к.к. „Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна, к.к. „Св. св. Константин и Елена”; гр. Приморско; гр. Смолян

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), валиден за територията на цялата страна; 2. Сътрудниците по охрана да имат завършен курс за първоначално обучение, съгласно изискванията на ЗЧОД; 3. Участникът да има застрахователна полица „Обща гражданска отговорност” с лимит минимум 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева за единичен и агрегатен случай и запокриване на имуществени и неимуществени щети на Възложителяпри настъпване на застрахователно събитие, валидна към датата посочена като краен срок за подаване на оферти; 4. Участникът да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват "Комплексни охранителни услуги"; 5. Участникът да притежава сертификат за внедрена система за управление на здраве и безопасност с обхват "Комплексни охранителни услуги" BS OHSAS 18001:2007; 6. Участникът да притежава индивидуална лицензия за национално, непрекъснато радио покритие, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията; 7. Да няма наложени административни санкции по Закона за частната охранителна дейност върху участника; 8. Наличие на положителен финансов резултат за 2013 г. за последните три години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена на услугата за извършване на невъоръжена охрана на почивните бази на БНБ - тежест - 40 т.; 2. Време за реакция на мобилен екип в Почивна база на БНБ к.к. „Св. Св. Константин и Елена” – град Варна - 20 т.; 4. Време за реакция на мобилен екип в Почивна база на БНБ- гр. Приморско - 20 т. 5. Време за реакция на мобилен екип в Почивна база на БНБ - гр. Смолян - 20 т.;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/06/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 2. Баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2013 г.; 3. Информация за оборота на услугите, обект на поръчката за последните 3 (три) години; 4. Декларация - списък с основните договори, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 5. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5 ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), валиден за територията на цялата страна; 6. Документи, удостоверяващи завършен курс за първоначално обучение на сътрудници по охрана, съгласно изискванията на ЗЧОД; 7. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка; 8. Копие от застраховка „Обща гражданска отговорност” с лимит минимум 250 000(двеста и петдесет хиляди) лева в агрегат/общо за всички покрития за периода на застраховката, валидна към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти; 9. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват "Комплексни охранителни услуги"; 10. Валиден сертификат за внедрена система за управление на здраве и безопасност с обхват "Комплексни охранителни услуги" BS OHSAS 18001:2007; 11. Индивидуална лицензия за национално, непрекъснато радио покритие, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията; 12. Декларация за липса на наложени административни санкции по ЗЧОД през последните три години; 13. Сертификат за сигурност на информацията съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2005 на участника; ; 14. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 15. Декларация за удостоверяване нивото на заплащането на охранителите на участника, което е най-малко равно на посоченото в „Таблица с минимален осигурителен доход по дейности и професионални групи за 2014“ (МОД 2014). 16. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор; Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Избраният за изпълнител участник следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността на поръчката без включен ДДС, съгласно условията на проекта на договор. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде надписана по следния начин: Оферта за участие в обществена поръчка по чл. 14 ал. 4, т.2 и предмет: "Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти на Българската народна банка". ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/06/2014