BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - Ловеч, ул. "Кубрат" № 7, За: д-р Венета Милкова Стойчева, РБългария 5500, Ловеч, Тел.: 068 688110, E-mail: rzok_lovech@lov.nhif.bg

Място/места за контакт: гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/108.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката:Ремонтно-строителни работи на оградата и фасадата на сградата на РЗОК - Ловеч. Ремонтно-строителните работи на оградата и фасадата на сградата на РЗОК - Ловеч следва да включват: А. Фасада на сградата на РЗОК: - демонтаж гранитогрес с очукване лепило – стъпала – 10,5 м2; - очукване варова мазилка-стълбище – 2,0 м2; - демонтаж ъглови лайсни – 16,0 м; - монтаж гранитогрес – стълбище – 12,5 м2; - монтаж лайсни стъпала – 16,0 м; - демонтаж каменна облицовка – 75,0 м2; - очукване мазилка – 75,0 м2 ; - направа каменна облицовка – 75,0 м2; - събиране, натоварване и извозване на стр. отпадъци с ръчни колички до 50 м – 8,0 м3; - ръчно товарене на стр.отпадъци на камион – 8,0 м3; - монтаж козирка – 1 бр. Б. Ограда на сградата на РЗОК: - блажно боядисване на стоманените решетки на оградата – 185,4 м2; - премахване на стара, подкожушена мазилка по оградата – 40,0 м2; - подмазване на оградата там където е паднала и премахната подкожушена мазилка – 60,0 м2; - боядисване на оградата с постна боя - 357,6 м2. Качеството на СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове. Влаганите строителни материали следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие, съобразно изискванията на българското законодателство и да отговарят на БДС. Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 от 2003 г. на МРРБ. Изпълнителят е длъжен сам за своя сметка да осигурява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Извършените СМР ще се приемат от комисия на Възложителя, като се изготвят необходимите протоколи и финансово – счетоводни документи. Непредвидените допълнително възникнали работи не могат да надвишават 10% върху стойността на заложените СМР. Разплащането ще се извършва в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на издаване на фактура за приетата с протокол извършена работа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45200000, 45260000, 45262000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
Други специализирани строителни и монтажни работи, без покривни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонтно-строителни работи на оградата и фасадата на сградата на РЗОК – Ловеч.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят посочените по-долу условия, което удостоверяват с представянето на съответните документи: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по търговския закон. 2. Всеки кандидат следва да представи заверени от него копия на документите за регистрацията си, както и заверено копие от документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл. 23 от закона за търговския регистър. 3. Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 4. Участниците да имат технически възможности за изпълнение на поръчката и осигурят квалифициран технически персонал на обекта. 5. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката - не се допуска офериране само на отделни позиции. Изисквания към документите: Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта за изпълнение. Пликът с офертата трябва да съдържа: 1. Административни сведения за участника - по образец (Приложение № 1). 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние по регистрацията на кандидата, когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на оферти. 4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Приложения № 2 и № 3). Декларациите се попълват и подписват лично от лицата, както следва: за деклариране липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, декларация се подписва от всички лица, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За деклариране липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, декларация е достатъчно да се подаде от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ кандидата съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 6. Техническо предложение (оферта) за изпълнение на услугата (Приложение № 4). Всяко техническо предложение трябва да е в съответствие с изискванията към кандидатите и изискванията към документите описани в Публичната покана. В техническото предложение се прави пълен опис на документите, придружаващи офертата. 7. Ценовото предложение (Приложение № 5) трябва да е по образец на възложителя, като се нанесат предлаганите единичните цени. Ценовото предложение трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” поставен в плика с офертата. 8. Декларация за за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 6).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация се получава на адрес: гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 7, Районна здравноосигурителна каса - Ловеч. Място за представяне на офертите - в деловодството на РЗОК - Ловеч, административна сграда, адрес: гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 7, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в посочения по-горе срок. Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 27.06.2014г. в 10:00 часа в кабинета на зам. директора на РЗОК – гр. Ловеч, ул. „Кубрат” № 7, РЗОК, ІІ етаж, каб. № 11.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/06/2014