Версия за печат

BG-гр.Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Бургас, ул."Цар Петър" №1, За: Мария Динева, Република България 8000, гр.Бургас, Тел.: 056 894124, E-mail: [email protected], Факс: 056 894163

Място/места за контакт: Областна администрация Бургас, отдел "ПНО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bsregion.org.

Адрес на профила на купувача: www.bsregion.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Организиране и провеждане на обучения на служители в Областна администрация Бургас по обособени позиции: 1. Изнесено обучение на тема „Ефективно изпълнение на областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020”; 2.Обучение по английски език без откъсване от работното място; 3. Обучение по турски език без откъсване от работното място". Поръчката се реализира в рамките на проект „По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Организиране и провеждане на изнесено обучение в гр. Трявна на тема „Ефективно изпълнение на областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020” за 45 човека - Обособена позиция 1. В обучението трябва да бъдат включен 8 часов лекционен курс, съдържащ подробно запознаване със съвременната икономическа ситуация в област Бургас и очертаване на основните приоритети, залегнали в Oбластната стратегия за развитие с цел тяхното ефективно изпълнение от областна администрация Бургас и постигането на устойчиво икономическо развитие. Продължителността на обучението е 2 дни. Мястото на провеждане на изнесено обучение за 45 човека е гр. Трявна. Обща максимална прогнозна стойност за обучението по Обособена позиция 1: 13 541,67 лв. без ДДС ( тринадесет хиляди петстотин и четиридесет и един лева и 67 стотинки без ДДС) В цената е включено: транспорт, нощувка, изхранване, лектори, наем на зали, персонални материали, необходимото оборудване. Организиране и провеждане на „Обучение по английски език без откъсване от работното място” -100 часа за 15 служители - Обособена позиция 2 Осигуряване на лектори, учебни материали и техническо оборудване за обучението. Продължителността на обучението следва да бъде 100 учебни часа. Формата на обучението е присъствена. Обучаемите служители ще надградят завършените досега нива по Европейската езикова рамка, като част от тях ще изучават ниво B1/В2, а останалата част – ниво С1/С2. Изпълнителят следва за своя сметка да определи началното ниво на знанията на обучаемите служители чрез провеждане на входящ тест. Обучението трябва да бъде насочено към придобиване на практически знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа. На участниците, успешно преминали обучението, се издават поименни сертификати от изпълнителя. Обща Максимална прогнозна стойност за Обособена позиция 2: 5 100.00 лв. без ДДС ( пет хиляди и сто лева без ДДС). В цената е включено: обучители – лектори, персонални материали, необходимото оборудване. Организиране и провеждане на „Обучение по турски език без откъсване от работното място”-150 часа за 12 служители – Обособена позиция 3 Осигуряване на лектори, учебни материали и техническо оборудване за обучението. Продължителността на обучението следва да бъде 150 учебни часа. Формата на обучението е присъствена. Обучението трябва да бъде насочено към придобиване на практически знания и умения за водене на разговор на турски език, подготовка и представяне на различни теми пред аудитория и овладяване на специфична терминология и стил при водене на делова кореспонденция на турски език. На участниците, успешно преминали обучението, се издават поименни сертификати от изпълнителя. Обща Максимална прогнозна стойност за Обособена позиция 3: 4 920,00 лв. без ДДС ( четири хиляди деветстотин и двадесет лева без ДДС). В цената е включено: обучители – лектори, персонални материали, необходимото оборудване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23562 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническото задание. Офертата трябва да съдържа техническо и финансово предложение за изпълнение на поръчката. Изисквания към участниците:Участниците трябва да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, извършвали дейности, аналогични на предмета на поръчката и разполагат с необходимите опит за извършване на услугата. Доказателства за икономическо и финансово състояние – участникът следва да докаже наличието на възможности за осигуряване на изпълнение, съответстващо на нормативните изисквания по предмета на настоящата поръчка и да представи следните изискуеми документи: Справка - декларация ( Образец № 4 ) за сходен с предмета на поръчката оборот за последните 3 (три) приключили години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - за съответната обособена позиция за която участва. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, това изискване се прилага за всеки един от тях съобразно вида и дела на участието. Декларацията се представя за всяка една от обособените позиции, за които участникът подава оферта. За обособена позиция № 1 - Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), не по-малко от 40 000 лева, под оборот „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира оборот от предоставяне на услуги свързани с провеждането на обучения на възрастни лица (над 18 годишна възраст). За обособена позиция № 2 - Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), не по-малко от 15 000 лева. Под оборот „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира оборот от предоставяне на услуги, свързани с провеждането на чуждоезикови обучения на възрастни лица (над 18 годишна възраст). За обособена позиция № 3 - Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013г.), не по-малко от 14 000 лева. Под оборот „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира оборот от предоставяне на услуги, свързани с провеждането на на чуждоезикови обучения на възрастни лица (над 18 годишна възраст). Доказателства за квалификация и технически способности - всеки участник следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия потенциал за изпълнение на поръчката, както следва: Минимални изисквания към участника: За всички обособени позиции в процедурата могат да участват лица, които имат опит в изпълнението на минимум три договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, за които да представят препоръки за добро изпълнение. За изпълнение на поръчката кандидатът следва да разполага с експерти или с екип от експерти, които да притежават придобита образователно– квалификационна степен по специалност в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства, както и необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката по всяка една обособена позиция отделно или кумулативно, подробно описани в Техническите спецификации. В предлаганата от участника цена се включват всички разходи , свързани с изпълнението на поръчката. Избраният за изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/06/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава в сградата на Областна администрация Бургас, ул.Цар Петър №1 до 17,30 ч. на 26.06.2014 г. Оферта, трябва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2.Оферта по образец;(Образец № 1) 3.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или друг документ доказващ статута на юридическото лице; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, за лицата, които не са регистрирани в Търговския регистър; 4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката;(Образец № 2) 5. Списък на договорите с предмет, подобен на настоящата поръчка, както и препоръка за добро изпълнение към всеки договор;(Образец № 3) 6. Списък на експерти или екип от експерти, разполагащи с необходимия опит и квалификация, както и документи удостоверяващи тяхната професионална квалификация; 7. Справка декларация относно оборота на участника (Образец № 4) 8. Декларация за участие на подизпълнители, при условие, че участника предвижда участието на такива. 9. Ценово предложение по образец;(Образец № 5) 10.Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции; Всички посочени по-горе документи се представят в запечатан, непрозрачен плик, на който да се посочи следната информация: Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:”Организиране и провеждане на обучения на служители в Областна администрация Бургас по обособени позиции: 1. Изнесено обучение на тема „Ефективно изпълнение на областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020”; 2.Обучение по английски език без откъсване от работното място; 3. Обучение по турски език без откъсване от работното място". В долния десен ъгъл на плика се изписва името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и по коя обособена позиция участва. Техническото задание и образците на документите са публикувани и могат да бъдат получени на интернет страницата на Възложителя www.bsregion.org, секция "Профил на купувача" Всеки участник има право да предостави само една оферта. Варианти на офертата не се приемат. При подписване на договора се представят документи съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП и документ за гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора в една от следните форми: - банкова гаранция или - парична сума, внесена по сметка на Областна администрация Бургас с IBAN: BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCRBGSF, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон Бургас.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/06/2014