Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на на резервни части за трактори ЮМЗ, МТЗ и Т16М и фадроми L220, KCC100 и JCB, периодично, след заявка, за срок от 2 (две) години след подписване на договор с избрания Изпълнител, франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Примерните номенклатурни позиции са описани в Примерна спецификация. Възложителят си запазва правото да променя номенклатурните позиции в зависимост от своите нужди и възможности. При подаване на офертата да се приложи декларация от представляващия, че доставяните от него резервни части отговарят на действащите стандарти и са напълно съвместими и пригодни за посочените марки трактори и фадроми. В случай, че не са оферирани единични цени за всяка номенклатурна позиция от Примерната спецификация, офертата няма да бъде разглеждана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16800000

Описание:

Части за машини, използвани в селското и горското стопанство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точните количества не могат да бъдат посочени към момента, тъй като заявките ще бъдат периодични и съобразно потребностите на Възложителя. Посочената стойност не задължава Възложителя да я оползотвори в пълен размер.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която може да бъде намерена в интернет страницата на Възложителя, посочена в настоящото обявление - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена с тежест 80 точки; К2 - Срок на доставка с тежест 20 точки. Методиката за оценка е подробно описана в поканата за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/06/2014