BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Ловеч, ул. "Кубрат" № 7, За: д-р Венета Милкова Стойчева, РБългария 5500, Ловеч, Тел.: 068 688110, E-mail: rzok_lovech@lov.nhif.bg

Място/места за контакт: гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg//web/guest/108.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Ловеч. Услугите следва да включват: 1. Доставките следва да се осъществяват на адреса на РЗОК - Ловеч по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителя определя вида и количеството на конкретната доставка. Материалите и резервните части се доставят в срок от 2 (два) дни или 48 часа след подадена писмена заявка от възложителя на адреса на изпълнителя. Заявката може да бъде подадена по посочени от изпълнителя факс или ел. поща. 2. Възложителят формулира писмено конкретната заявка, а изпълнителят се задължава да извърши конкретната доставка на цената съгласно цените, посочени в ценовото предложение. 3. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. 4. Заплащането на доставените артикули ще става чрез издадена от продавача фактура незабавно след доставката за всички закупени от възложителя стоки. Доставените количества ще бъдат заплатени в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на издаване на фактурата, по банков път по посочената от възложителя банкова сметка. 5. При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол”, по силата на който изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 3 (три) работни дни. В случай, че доставчика не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване, възложителят му изпраща едностранно изявление, в което описва своите констатации, което едностранно изявление има действие на „констативен протокол”. 6. Електроматериалите и резервните части да имат сертификат за произход и качество – преведен и легализиран, декларация за съответствие и указания за прилагане изготвени на български език. 7. Изпълнителят следва да притежава посочените в ценовата оферта материали и резервни части на склад в района на гр. Ловеч и собствен транспорт за изпълнение на доставката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50800000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Различни услуги по ремонт и поддържане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на услуги по доставка на на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар за обезпечаване необходимостта от ремонтни дейности на сградния фонд на РЗОК - Ловеч.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това с представяне на съответните документи: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по търговския закон. 2. Да са регистрирани като администратор на лични данни от комисията за защита на личните данни. 3. Всеки кандидат следва да представи заверени от него копия на документите за регистрацията си, както и заверено копие от документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл. 23 от закона за търговския регистър. 4. Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 5. Кандидатите следва да притежават магазинна мрежа или складова база на територията на гр. Ловеч, което обстоятелство се доказва с необходимите документи (договор за наем или акт за собственост), в които да подържат посочените в ценовата оферта материали и резервни части. 6. Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. 7. При доставка на луминисцентни лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива. 8. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея. Всеки кандидат има право да представи само една оферта.Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. Пликът с офертата трябва да съдържа: 1. Административни сведения за участника - по образец (Приложение № 1). 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние по регистрацията на кандидата, когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на оферти. 4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Приложения № 2 и № 3). Декларациите се попълват и подписват лично от лицата, както следва: за деклариране липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, декларация се подписва от всички лица, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За деклариране липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, декларация е достатъчно да се подаде от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ кандидата съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 6. Заверено от кандидата копие на документ/и, удостоверяващ/и регистрацията му като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 7. Техническо предложение (оферта) за изпълнение на услугата (Приложение № 4). Всяко техническо предложение трябва да е в съответствие с изискванията към кандидатите и изискванията към документите описани в Публичната покана и да включва пълен опис на документите в офертата. 8. Ценовото предложение (Приложение № 5) трябва да е по образец на възложителя, като се нанесат предлаганите единичните цени. Същото трябва да е подписано и подпечатано от кандидата. 9. Заверено от кандидата копие на документ, удостоверяващ обстоятелствата по т. ІІІ. 5 от документацията. При сключване на договорa определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация се получава на адрес: гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 7, Районна здравноосигурителна каса - Ловеч. Място за представяне на офертите: в деловодството на РЗОК - Ловеч, административна сграда, гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 7, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в посочения по-горе срок. Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 26.06.2014г. в 10:00 часа в кабинета на зам. директора на РЗОК – гр. Ловеч, ул. „Кубрат” № 7, РЗОК, ІІ етаж, каб. № 11.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/06/2014