Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - Русе, ул. "Райко Даскалов" 16, За: Калоян Иванов Копчев, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 886110; 082 886111, E-mail: ruse@nhif.bg, Факс: 082 886113

Място/места за контакт: гр. Русе, ул. "Райко Даскалов" 16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/115.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка обхваща шпакловка и двукратно боядисване с бяла латексна боя на вътрешни стени и тавани в сградата на РЗОК - Русе с обща площ 4846 кв. метра, разделена по етажи, както следва: Сутерен - 1033 кв. м; I етаж - 640 кв. м; II етаж - 1082 кв. м; III етаж - 1025 кв. м IV етаж - 1066 кв. м

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45442100, 45400000

Описание:

Работи по боядисване
Довършителни строителни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Шпакловка и двукратно боядисване с бяла латексна боя на вътрешни стени и тавани с обща площ 4846 кв. метра.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградата на РЗОК - Русе, адрес: гр. Русе, ул. "Райко Даскалов" 16

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към поръчката. Задължения на Изпълнителя: - да изпълни всички дейности по предмета на договора точно (в количествено, качествено и времево отношение); - да спазва всички действащи технически нормативи, стандарти, инструкции и правила за безопасност на труда; - да влага в строителството висококачествени материали и консумативи, които да са в съответствие с БДС; - да уведоми Възложителя при откриване на пропуски, неточности и неясноти и да поиска съответните писмени инструкции; - при изпълнение на поръчката се съобразява с установения в сградата охранително - пропускателен режим; - да използва при двукратното боядисване на стени и тавани бяла латексна боя; - да извърши всички необходими предварителни (подготвителни) и последващи действия и работи – доставка за собствена сметка на необходимите консумативи и материали; демонтаж и монтаж на радиатори; остъргване на подкожушени стени и тавани; грундиране; преместване на мебели и връщането им на място в боядисваните помещения; почистване на замърсените в следствие от боядисването повърхности - дограма, осветителни тела, асансьорни врати, табелки с надписи на работни помещения, обозначителни знаци и схеми за евакуация, под и подов кант; изхвърляне на отпадъци. Демонтажът и монтажът на радиатори да се извърши от компетентен специалист при спазване на съответните технологични изисквания; - изпълнението на премета на поръчката по отношение на I и II етаж да се осъществява задължително извън рамките на работното време на РЗОК - Русе, а по отношение на останалите етажи и сутерен - съгласувано с Възложителя; - всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя; - да опазва имуществото на Възложителя с грижата на добър стопанин. За своя сметка да достави необходимите защитни покривала (върху мебели, осветителни тела, принтерна техника, дограма, обозначителни знаци и схеми за евакуация, табелки с надписи на работни помещения и др.) при извършване на работите по шпакловка и боядисване; - при приключване на ремонтно - строителните работи да се състави двустранен протокол за приемането им от страна на възложителя (Образец № 1); - да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания и указания за офериране на обществената поръчка са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/06/2014