Версия за печат

BG-Белоклав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: Иванка Димитрова, Росица Николова, Република България 9178, Белоклав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране разходите по проект №03/321/01173 „Водоснабдяване с.Страшимирово V-ти етап, Община Белослав ул. „В. Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, О. К. 44-О. К.53”. 1.Общи условия и параметри на дълга: 1.1.Максимален размер на дълга – 734 553лева (седемстотин тридесет и четири хиляди петстотин петдесет и три лева); 1.2.Валута на дълга – български лева (BGN); 1.3.Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем /банков кредит/; 1.4.Условия за погасяване: 1.4.1Срок на погасяване – до 6 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 25.12.2014г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване и без предизвестие от страна на кредитополучателя. 1.4.2.Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 03/321/01173; 1.4.3.Източници за погасяване на лихви – собствени приходи по бюджета на Община Белослав 1.4.4.Начин на определяне на погасителните вноски – Ежемесечно плащане само на лихви, плащане на главница еднократно при погасяване; 1.5.Максимален лихвен процент – фиксирана месечна лихва за периода на кредита, в размер не по-голям от 6/шест/ % годишно; 1.6.Такса за разрешаване и управление на кредита – не повече от 0% общо от размера на дълга; 1.7.Начин и срок на усвояване - през 2014 година на траншове, които съвпадат с плащанията към изпълнителите на предвидените работи по проекта. 1.8.Такса ангажимент – не повече от 0% годишно, начислени върху неусвоената част от кредита; 1.9.Наказателна добавка при просрочие – до 1,8% годишно, върху сумата в просрочие, за времето в просрочие, без капитализиране на просрочените лихви. 1.10. Начин на обезпечение на кредита- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66113000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимален размер на дълга – 734 553лева (седемстотин тридесет и четири хиляди петстотин петдесет и три лева);Прогнозната стойност на поръчката е до 23 000.00лева/двадесет и три хиляди лева/, включваща всички лихви и др. плащания, във връзка с договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата могат да участват местни и чуждестранни банки, финансови институции или фондове и други лица, който имат право да предоставят кредити, съгласно на изискванията на Закона за кредитните институции. В зависимост от вида на участника той трябва да отговаря на едно от изброените по-долу условия : -Да притежава Лиценз за извършване на банкова дейност, издадено от БНБ или лиценз, даващ правото за извършване на дейност като кредитна институция на територията на РБългария – за участник банка -Да има Удостоверение за вписване в регистъра на БНБ по чл.3а ал.1 от Закона за кредитните институции – за участник финансова институция, неподлежаща на специално лицензиране или регистриране по друг закон; - Ако участникът е финансова институция или фонд, създаден със закон или по силата на международен договор – данни за акта за създаването , доказателства, че предмета на дейност на участника, включва предоставяне на финансиране и документи, удостоверяващи правния статут на лицето, съобразно съотвентия закон или международен договор - Да има правото, съгласно действащото законодателство да предоставя инвестиционни кредити – удостоверено със съответен документ; Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.;. 2.Оферта – следва да бъде изготвена по образец; 3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК). 4. Административни сведения; 5. Документ, удостоверяващ правото на участника да предоставя кредити, съгласно Закона за кредитните институции; 6. Информация за подизпълнителите, която съдържа: 6.1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът се включва в попълнения образец на офертата и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие; 6.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката; 7. Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата –заверено копие. Пълномощно се представя, когато: 7.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението; 7.2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; .8.Предложение за изпълнение на поръчката; 9. Ценова оферта; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 11. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

А) Размер на лихвения процент – с коефициент на тежест в крайната оценка 80т. Б) Размер на наказателна добавка при просрочие - с коефициент на тежест в крайната оценка – 20т.;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/06/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав- www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/06/2014