Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, Петя Тодорова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на полимербетонови капаци и гривни за канализационни шахти с размери ф600 и ф800, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград. Изискванията за изпълнението на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на адреса на Профила на купувача: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44423750

Описание:

Капаци за затваряне на канализационни колектори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно потребностите на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка - Централен склад на възложителя в гр. Благоевград.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Стоките, предмет на поръчката, да са нови и неупотребявани; 2. Стоките да притежават сертификат, удостоверяващ товароносимост на продуктите клас Д по EN 124; 3. Технически параметри: Капак ф600 клас Д; Гривна ф600 клас Д; Капак ф800 клас Д; Гривна ф800 клас Д; 4. Участниците в поръчката да бъдат производители или надлежно упълномощени представители на производители. Всички изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в документацията за участие, която е неразделна част от настоящата публична покана и е достъпна за участниците на интернет адреса на Възложителя - www.vikblg.com, в раздел Профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При оценяване на офертите по показателя „Най-ниска цена” се взема предвид общата сума, получена от сбора на отделните цени за всеки един от артикулите от таблицата на ценовата оферта.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Административни сведения за участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Удостоверение за актуално състояние на участника или Декларация за единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 3) Предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията за участие - Приложение 2; 4) Ценово предложение по образец от документацията за участие – Приложение 3; 5) Сертификат, удостоверяващ товароносимост на продуктите клас Д по EN 124; 6) Документ, удостоверяващ, че участникът е производител или надлежно упълномощен представител на производител. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/06/2014