Версия за печат

BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул. "Хан Аспарух" №36, За: Жана Янгьозова, РБългария 8260, Царево, Тел.: 0550 55048, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0550 52003

Място/места за контакт: Община Царево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://tzarevo.net/index.php/2010-09-17-07-59-53.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на публичност и реклама на Етнографска изложба "Рибарски бит от древността" в град Царево.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000

Описание:

Рекламни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Издаване на рекламен каталог за рибарски бит и култура: • тираж – 250бр. • размер - А4; • медия /тяло/ - 150 гр. офсет • цветност /тяло/ - 4+4 (СМУК) • обем /тяло/ - до 250 стр. • медия /кор/ - 350 гр. хром • цветност /корица/ - 4+0; мат ламинат едностранно + частичен УВ лак гланц • термолепене; 2. Организиране на пресконференция, която включва: 2.1. Подготовка и изпращане на покани към гости на Възложителя; 2.2. Изпращане на прес бриф до медии; 2.3. Предоставяне за временно ползване на озвучителна техника + 2 броя безжични микрофони; 2.4. Заснемане на събитието и предоставяне на снимков материал на Възложителя на електронен носител; 3. Изработка на 1 брой рекламна табела - метал, лазерен цветен печат 4+4, размери 297 мм х 420 мм; 4. Изработка на 2 броя банерфикс - материал винил; цветност 4+4, размери: 500 мм широчина, 1500 мм височина, стойков механизъм; 5. Изработка на 2 броя визии за винил за билборд - креативна изработка на визиите, изготвяне на предпечат и предаване на една от одобрените визии във формат (векторен), подходящ за печат; 6. Отпечатване на 10 /десет/ броя винил за билборд с ориентировъчен размер 4м х 3м и наем на 10 броя билбордове за срок от два месеца с ориентировъчен размер 4м х 3м. Част от тях да бъдат поставени на магистрала "Тракия" в Лот 4-Ямбол-Карнобат и Лот 5-Карнобат-Бургас. Останалите да бъдат поставени на пътя Бургас-Созопол-Приморско-Царево; 7. Изработка на 1 брой радио клип с продължителност 30 сек за анонсиране на проекта; 8. Излъчване на изготвения рекламен клип в 3 /три/ местни и 4 /четири/ национални радиа - 20 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Царево, община Царево

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката следва да бъде изпълнена точно и добросъвестно съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнителят се задължава да извърши възложената дейност в съответствие с изискванията на нормативните актове, указанията на Възложителя и съгласно Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател: „Най-ниска цена“ (ПЦ) – тежест 30 Показател: „Технически“ (Т) – тежест 40 Показател: „Срок за реакция при промяна графика за изпълнение на възложените дейности“ (СР) – тежест 30 Показател „Технически“ Максималният брой по показател „Т“ е 100 т. и се изчислява по следните критерии: Систематичност, взаимна връзка, обусловеност на концепцията за изпълнение на предмета на поръчката и времеви график за изпълнение на отделните дейности при предлаганото изпълнение за целия период, отчитане на ефекта от тях и съответните рискове. Оценка: 71-100 т. – при отлична структура, подреденост и последователност при изпълнение на отделните дейности за целия период и времевия график. Посочената концепция за изпълнение на отделните дейности е в пълна систематичност, връзка и обусловеност, налице е ясно посочване на ефекта от изпълнение на дейностите и рисковете. Реалистичен и ясен времеви график за изпълнение на всяка една от дейностите по техническото задание и съответните поддейности за целия период на поръчката, обвързаност с дейностите, посочени в техническата оферта. Подробно идентифициране на ключовите дейности и отчитане на тяхната продължителност. Ясно идентифицирани и обосновани рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на цялостната концепция и отделните дейности. Оценка: 40-70 т. – при много добра структура, подреденост, последователност и времеви график за изпълнение на отделните дейности. Предлаганата концепция не съдържа в достатъчна степен взаимната връзка и обусловеност при изпълнение на отделните дейности, непълно посочване на ефекта от изпълнение и рисковете. Времевият график има отделни елементи на реалистичност и обвързаност с дейностите, посочени в техническата оферта. Задоволително описани рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на поръчката. Оценка: 0-39 т. – Неясно изразена структура, подреденост, последователност и времеви график за изпълнение на дейностите, липса на систематичност и връзка при изпълнение на отделните дейности, непосочване или чатично посочване на ефекта от изпълнението и рисковете, свързани с това. Времевият график не е реалистичен и не е обвързан в достатъчна степен с отделните дейности и тяхното разполагане във времето на цялата поръчка. Неясни и липсващи идентифицирани рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на поръчката. Конкретният брой точки се присъжда на всеки участник по техническия показател на базата на експертна оценка, извършвана от комисията. Ако членовете на комисията не могат да постигнат съгласие и да определят една оценка, то все от тях дава своята оценка по съответния показател и се взима средноаритметичната стойност. Получените оценки от участниците се отразяват в таблица за обща техническа оценка. Показател „Най-ниска цена“ Максималният брой по показател „ПЦ“ е 100 т. и се изчислява по следната формула: ПЦ = (Ц min / Ц i) х 100 = .......... (брой точки), Където Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички допуснати до оценка участници. Показател: „Срок за реакция“ Максималният брой по показател „СР“ е 100 т. и се изчислява по следната формула: СР = (СР min / СР i) х 100 = .......... (брой точки), Където СРi е предложеният срок за реакция в дни, съгласно предложението на съответния участник. Където СРmin е минималният срок за реакция в дни, съгласно предложенията на всички допуснати до оценка участници. Общата оценка се получава въз основа на стойностите на всички оценки, като се вземе предвид тежестта им. Общата оценка се изчислява по формулата: E=0,4T+0,3ПЦ+0,3СР

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Кандидатите представят своите оферти в запечатан плик в деловодството на Община Царево. Офертите се представят съгласно предоставените образци, достъпни на интернет адрес www.tsarevo.org, меню "Профил на купувача", като задължително трябва да включват информация по всеки един от показателите за оценка. Посочената прогнозна стойност е без включен ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/06/2014