Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Йоанна Алексиева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217551, E-mail: j.alexieva@mon.bg, Факс: 02 9217658

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на уеб-базиран документен портал и интеграция на факс сървър към системата за електронен документооборот на МОН”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект № 13-32-15/29.01.2014 г. „ePORT - създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Изграждане на уеб-базиран документен портал; 2. Интеграция на факс сървър към системата за електронен документооборот на МОН; 3. Обучение на 20 експерта от МОН за администратори на документния портал и за управление на факс сървъра през специализиран интерфейс на документния портал. Срок за изпълненеие на услугата е три месеца от датата на сключване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Министерство на образованието и науката, гр.София, бул. „Княз Дондуков“ 2А

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците. Изискуеми документи и информация: 1. Проект на договор - подписан и подпечатан съгласно образец № 1; 2. Техническа оферта - попълнена съгласно образец № 2; 3. Предлагана цена - попълнена съгласно образец № 3. Офертата на участник предложил цена по висока от прогнозната стойност ще бъде отстранена; 4. Справка – декларация за поне 2 (два) договора, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, всеки от които да включва услуги, с предмет сходен с предмета на обществената поръчка – попълнена съгласно образец № 4 . Под „сходни с предмета на обществената поръчка” се разбира разработка и внедряване на уеб базирани портали приемане и обработка на електронно подписани документи. Към справката задължително се прилагат най-малкo 2 (две) препоръки/референции, в оригинал или заверени с гриф „Вярно с оригинала“, за добро изпълнение на описаните в нея договори, които минимално съдържат: дата на издаване, име на възложителя на услугата, дата на сключване на договора, описание на внедреното решение и обстоятелства дали участникът е реализирал добросъвестно и професионално договорните си задължения; 5. Справка – декларация за оборот от предоставяне на услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката – попълнена съгласно образец № 5. Под „сходни с предмета на обществената поръчка” се разбира разработка и внедряване на уеб базирани портали приемане и обработка на електронно подписани документи. Участникът следва да е реализирал оборот не по-малък от 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС общо за последните 3 (три) години преди датата, определена като краен срок за подаване на офертите; 6. Заверено от участника копие на сертификат по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; 7. Заверено от участника копие на сертификат по стандарта ISO 27001 или еквивалентен; 8. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец и е регистриран по реда на ЗТР). Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/06/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упъномощен от него представител лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Министерството на образованието и науката гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, стая № 1 на партера. Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всяка оферта трябва да съдържа посочените по-горе образци на документи. Пакета с документация и образци на документи може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/06/2014