Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - Русе, ул. "Райко Даскалов" 16, За: Калоян Иванов Копчев, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 886110; 082 886111, E-mail: ruse@nhif.bg, Факс: 082 886113

Място/места за контакт: гр. Русе, ул. "Райко Даскалов" 16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/115.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка обхваща доставка на 100 броя стелажи за нуждите на Възложителя със следните характеристики: Височина на колоните – 2000 мм; Дължина на рафт – 900 мм; Дълбочина на рафт – 300 мм; Рафтове в модул – 5 броя; Товароносимост на 1 рафт – мин. 85 кг; Товароносимост на целия модул – мин. 425 кг; Материал колони/рафтове - метал/метал; Други изисквания - сглобяване чрез болтове и гайки (евентуално укрепващи планки), включени в окомплектовката; възможност за избор на разстоянието между рафтовете; антикорозионно покритие; Гаранционен срок - 24 месеца от доставката

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39131100

Описание:

Етажерки (стелажи) за архивиране (съхранение)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

100 броя стелажи

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградата на РЗОК - Русе, адрес: гр. Русе, ул. "Райко Даскалов" 16

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към доставката: - да се доставят нови и неупотребявани стелажни модули, в оригинална, с ненарушена цялост опаковка, съдържаща обозначение на съдържанието, които да съответстват на изискванията на Възложителя и техническата спецификация и да са годни за използването им по предназначение; - доставените стоки следва да отговарят на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация и норми за безопасност; - при доставката да се предостави на Възложителя техническа, експлоатационна и др. документация на български език, доказваща и съответствието на доставените артикули с изискванията на Възложителя; - в случай, че доставените артикули или част от тях не съответстват на техническата спецификация или изискванията за окомплектовка, в срок от 3 (три) дни от получаване на уведомление от Възложителя (по факс и/или електронна поща), но не по-късно от 3 (три) месеца от доставката, Изпълнителят да ги доокомплектова, или да ги замени с други; - да се приеме рекламация на Възложителя за доставените стоки относно качество и скрити дефекти, правещи ги негодни за ползване, като се състави констативен протокол в срок от 10 дни от установяването, но не по-късно от 24 месеца от датата на доставката. Негодното за ползване оборудване се заменя от Изпълнителя в срок до 5 дни от датата на подписване на констативния протокол; - да осигури за своя сметка транспортирането на стоките до мястото на изпълнение и товаро-разтоварните дейности (и в случаите на гаранционно обслужване).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания и указания за офериране на обществената поръчка са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/06/2014