Версия за печат

BG-Якоруда

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2312, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строителството е свързано с : -Почистване на повърхността от растителна почва ръчно; - Механизирано разкъртване асфалтова настилка; - Подготовка на основата за направа на пътища; - Рязане на стара асфалтова настилка; - Асфалтобетон плътна смес за горен пласт; - Полагане асфалтобетон плътна смес, включително транспорт.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема на ремонтните работи ще се извършват на базата на Количествена сметка за всяка обособена позиция и Техническо задание - Образец №13, неразделни части от поканата за участие, публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/, раздел "Профил на купувача" и е неразделна част от Публичната покана. Посочената прогнозна стойност е без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

128883 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Якоруда

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Плик 1: Списък на документите, съдържащи се в офертата (образец № 1); Оферта за участие(образец № 2); Административни сведения за участника (образец №3); 3.Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице , документът се представя и в легализиран превод на български език. Доказателства за икономическо и финансово състояние, както следва: - информация за общия оборот и оборота от строителство, сходно с предмета на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 300 000.00лв.(образец № 4). За сходно строителство се има в предвид извършване на строително-ремонтни дейности на пътища и/или част от пътища,асфалтиране и изрязване на пътища и улици; - отчет и баланс за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, а именно: -декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът – образец № 19 Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнител – образец № 5; Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №6; Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.4 от ЗОП – образец № 7 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.2 и 3 и ал.2, т.1 и 3 от ЗОП – образец №8; Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – образец №9 Участниците следва да представят оригинален документ на гаранция за участие, която е в размер на 1288.00 лева за цялата поръчка . Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция /образец 17/. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Якоруда: "Интернешънъл Асет Банк" АД, IBAN – BG91IABG74583301126900, BIC код IABGBGSF . Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности обр. №10; Декларация за материали - обр. 11; Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката - образец 12; Проект на договор - образец 16,попълнен и парафиран на всяка страница, в който не се попълва цената/; Плик 2: Техническа оферта - образец №14; Плик 3: Ценово предложение за изпълнение на поръчката - образец №15. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3% от стойността на договора, която може да бъде парична или банкова гаранция /образец 18/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Якоруда предоставя достъп до Приложение към поканата, съдържащо Указания за подаване на офертите и образците на документи на интернет адреса на Възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/, раздел "Профил на купувача" и е неразделна част от Публичната покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/06/2014