BG-Видин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Здравноосигурителна каса / НЗОК /, чрез Районна Здравноосигурителна каса / РЗОК / Видин, Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2, За: Елеонора Цолова Микова, РБългария 3700, Видин, Тел.: 094 609859, E-mail: vidin@nhif.bg, Факс: 094 609811

Място/места за контакт: Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg/web/guest/101.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/101.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.Строително-ремонтните работи следва да бъдат извършени в срок от един месец след подписване на договора в работното време на възложителя при спазване изискванията на пропускателния режим. При работа в почивни дни на изпълнителите ще се извършва инструктаж от отговорника за охрана и безопасност на труда. 2.Строително-ремонтните работи включват подмяна на мазилка, шпакловка и боядисване с бял латекс на стените и таваните в санитарните възли и помещението на паровата инсталация; подмяна на тоалетни чинии, мивки, осветителни тела, вентилатори, смесители за мивки, брави и патрони, както и изработка и монтаж на алуминиев парапет на входното стълбище на административната сграда на РЗОК – Видин. 3.Подменените артикули в санитарните възли следва да бъдат с опаковки,обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. 4.Заплащането на извършения ремонт ще става чрез издадена от продавача фактура след подписване на двустранен протокол по образец за приемане на извършените дейности. Плащането ще бъде извършено в срок от 5/пет/ работни дни по банков път на посочената от възложителя банкова сметка. 5.Изпълнителят доставя за своя сметка и със собствен транспорт необходимите материали и консумативи. 6.Изпълнителят следва да почисти замърсените в следствие от боядисването повърхности - таванни кантове от окачения таван, дограма, осветителни тела, асансьорни врати, табелки с надписи на работни помещения, обозначителни знаци и схеми за евакуация, под и подов кант. 7. Изпълнителят транспортира всички строителни отпадъци на определените от съответната общинска администрация места при спазване на нормативните документи за управление на отпадъците.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45410000, 45332400, 45431100, 45442180

Описание:

Работи по полагане на мазилка
Работи по инсталиране на санитарна керамика
Работи по полагане на плочки за подови настилки
Работи по пребоядисване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

12 вида дейности по справка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Видин, бул „Панония” № 2

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по търговския закон. 2.Всеки кандидат следва да представи заверени от него копия на документите за регистрацията си, както и заверено копие от документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от закона за търговския регистър. 3.Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП 4.Кандидатите следва да представят удостоверение за актуално състояние издадено не по-късно от 3 /три/ месеца преди представяне на офертата 5.Подменените изделия и артикули предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. 6.Участниците следва да имат техническа възможност за изпълнение на услугата, като обстоятелството се удостоверява с декларация свободен текст. 7.Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/101 Информация се получава на адрес: гр.Видин, бул. " Панония " № 2 п.к.2. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 08.00ч. до 17.00ч. в деловодството на РЗОК Видин с краен срок до 20.06.2014г. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се депозира лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите ще бъдат отваряни и разглеждани на 23.06.2014г. в 11.00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/06/2014