Версия за печат

BG-с.Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември"№3а, За: Веселина Иванова, Република България 9410, с.Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Община Крушари, област Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възложител на настоящата обществена поръчка е кметът на Община Крушари. Възлагането на обществената поръчка ще се извърши чрез публична покана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, по реда и при условията на глава осма „а” от ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предмет на поръчката e „ Доставка на офис мебели за нуждите на община Крушари”. В рамките на обществената поръчка ще бъде извършена еднократна доставка чрез закупуване на офис мебели за нуждите на община Крушари. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на предмета на доставката са посочени в техническото задание / Приложение № 1/ към настоящата документация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39120000

Описание:

Маси, шкафове, бюра и библиотеки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната пределна прогнозна цена за изпълнение на поръчката е в размер до 1 000 (хиляди) лв. без ДДС. Участници, които са предложили обща цена за доставката и/ или единични цени на определени артикули, по-високи от посочената по- горе и в Техническото задание прогнозни пределни цени, се отстраняват от участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Не може да бъде участник при възлагането на тази обществена поръчка, който е: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253- 260 от Наказателния кодекс; - подкуп по чл. 301- 307 от Наказателния кодекс; - участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; - престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; - престъпление против стопанството по чл. 219- 252 от Наказателния кодекс; б) при които лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; в) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по т.2 се прилагат при спазване на чл.47, ал.4 от ЗОП. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. Минимални изисквания за технически възможности: Участникът трябва да притежава необходимия капацитет и професионален опит за изпълнение на доставките, предмет на поръчката: 1. Да има на разположение минимум 1 брой собствен или нает автомобил, с който да гарантира изпълнението на поръчката в срок. Това изискване се доказва със списък – декларация на притежавания/те от участника автомобил/и, придружен с копие/я на талон/и за собственост на посочените в списъка автомобили или нотариално заверен договор за наем на автомобила. Договорът за наем трябва да е сключен към момента на подаване на офертата и да е със срок не по- кратък от срока на валидност на офертата. 2. Да има на разположение екип от минимум три лица, наети по трудово правоотношение, с които да гарантира изпълнението на поръчката в срок. Това изискване се доказва със списък – декларация на наетите по трудово правоотношение лица, придружен с копия на трудовите книжки на посочените в списъка лица. Участникът може да използва ресурсите на други юридически или физически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси (чл. 51а от ЗОП) за срока на изпълнение на договора. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и документите за доказване на това изискване се представят само от тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съобразно вида и дела на неговото участие, а документите за доказване на изпълнението на минималните изисквания се прилагат и от подизпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания. Показатели за оценка: •Предложена цена •Срок за доставка

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/06/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, както и цялата документация на обществената поръчка могат да бъдат намерени на интернет страницата на община Крушари http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432 в рубриката "Профила на купувача". Всяка оферта задължително се състои от следните документи: 1.Заявление към оферта – Образец № 1; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 2; 3.Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или Декларация за първоначална регистрация или Декларация за пререгистрация в Агенцията по вписванията съгласно Закона за Търговския регистър, в случай че участникът е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията - за българско юридическо лице или ЕТ, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 4.Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; 5.Административни сведения – Образец № 3; 6.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, от б. „ а“ до б. „ д“ от Закона за обществените поръчки - Образец №4; 7.Декларация чл. 47, ал. 5, т.1 и т.2 от Закона за обществените поръчки - Образец №5; 8.Списък – декларация на притежавания/те или нает/и от участника автомобил/и, придружен с копие/я на талон/и за собственост на посочените в списъка автомобили или нотариално заверен договор за наем - Образец №6; 9.Списък – декларация на наетите по трудово правоотношение лица, придружен с копия на трудовите книжки на посочените в списъка лица - Образец №7; 10.Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №8; 11.Ценово предложение - Образец №9; Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец № 9 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Ценовото предложение трябва да съответства на Предложението за изпълнение на поръчката по отношение на вида и количествата на артикулите. В противен случай, участникът се отстранява. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази Документация за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/06/2014