Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ур. "Симеон Велики" №33, За: Радостина Радева – Координатор на Проекта, Петя Върбанова – експерт «Строителство», Женя Димитрова – Технически сътрудник на Проекта, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816322;086 816233, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на Доклади за оценка на съответствието по обособени позиции във връзка с проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.” по договор № BG161PO001/5-02/2012/004, за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Обособена позиция № 1 „Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционният проект с изискванията за енергийна ефективност на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Обособена Позиция № 2 „Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционният проект с изискванията за енергийна ефективност на ДЯ „Здравец” Обособена позиция № 3 „Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционният проект с изискванията за енергийна ефективност на Общежитие Младост” Обособена позиция № 4 „Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционният проект с изискванията за енергийна ефективност на Драматичен театър „Сава Доброплодни” Обособена позиция № 5 „Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционният проект с изискванията за енергийна ефективност на Младежки дом” Обособена позиция № 6 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Обособена позиция № 7 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ на ДЯ „Здравец” Обособена позиция № 8 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ на Общежитие Младост” Обособена позиция № 9 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ на Драматичен театър „Сава Доброплодни” Обособена позиция № 10 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ на Младежки дом” Обособена позиция № 11 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за градска среда”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническите изисквания към изготвените доклади за всяка обособена позиция са описани подробно в техническа спецификация приложение към поканата за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Копие от документ за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Документ за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец, съгласно Образец №1 от настоящите указания. 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, в случай, че няма представителни функции по закон. 4. Административни сведения за Участника – Образец № 2. 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и ал.5, т.1 – Образец №3 *Декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП* 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5, т. 2 – Образец №4 *Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл. 47, ал. 6 от ЗОП* Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника: 7. Декларация за изпълнени договори, сходни с предмета на съответната обособена позиция през последните три години за която участника участва - Образец № 5; Участникът следва да има минимум един изпълнен договор с предмет, сходен с предмета на обособената позиция от поръчката, за която се участва и референция към него. 8. Декларация за ключов персонал, който ще участва в изпълнение на поръчата в обособената позиция (Образец № 6); 9. Професионални автобиографии на експертите (Образец № 7 ) 10.Декларация за разположение на ключов експерт – Образец № 8 (попълва се от всеки експерт за всяка обособена позиция) 11. Валидни удостоверения, доказващи проектантска правоспособност на лицата, отговорни за изпълнението на поръчката – заверено копие; 12. Валидна застраховка по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, на лицата, отговорни за изпълнението на поръчката – заверено копие. 13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №9. 14. Ценово предложение - Образец №10 *Офертата следва да съдържа цената за изпълнение на услуга, както и начина на ценообразуване*

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Финансов показател П1 – Предлагана цена, с тежест 50% Технически показател П2 - Срок за изпълнение, с тежест - 50 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://poruchki.silistra.bg/news.php.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/06/2014