Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Варна, бул. "Цар Освободител" №76Г, За: Анатолий Кирчев Иванов, България 9004, Варна, Тел.: 052 689070, E-mail: varna@nhif.bg, Факс: 052 689013

Място/места за контакт: бул. "Цар Освободител" №76Г

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Варна“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44411000, 44500000

Описание:

Електрически материали
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

57 артикула посочени в техническите изисквания, както и доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар. Извън посочените в ценовото предложени артикули изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на РЗОК – Варна, адрес: гр. Варна, бул. ”Цар Освободител” - №76Г и обекта на изпълнителя в гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителя определя вида и количеството на конкретната доставка. Материалите и резервните части се приемат в обекта на изпълнителя или на адреса на РЗОК – Варна в срок от 24ч. след подадена заявка от възложителя /на място, по телефон, факс или е-майл/. 2.При необходимост Възложителят ще формулира писмено конкретната заявка, а изпълнителя се задължава да извърши конкретната доставка на цената съгласно ценовото предложение. За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите е доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя. 3.Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. 4.Заплащането на доставените артикули ще става чрез издадена от продавача фактура след доставката за всички закупени от възложителя стоки. Доставените количества ще бъдат заплатени в срок от 5 /пет/ работни дни по банков път на посочената от възложителя банкова сметка или в брой в обекта на изпълнителя. 5.При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол” по силата на който изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 5/пет/ работни дни. В случай, че доставчика не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване възложителя му изпраща едностранно изявление, в което описва своите констатации, което едностранно изявление има действие на „констативен протокол”. 6.Електроматериалите и резервните части да имат сертификат за произход и качество – преведен и легализиран, декларация за съответствие и указания за прилагане изготвени на български език. 7. Изпълнителя следва да притежава посочените в ценовата оферта материали и резервни части в обект /магазин или складова база/ в района на гр. Варна, както и голям асортимент от електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар. Доставката следва да се осъществява за сметка на изпълнителя. 8. При необходимост от доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар извън посочените в ценовото предложение, изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база. 9. При доставка на луминисцентни лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 76Г,сградата на РЗОК-Варна, партер, ст. 102 /деловодство/ и на ентернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/63

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/06/2014