Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген.Й.В. Гурко" № 5, За: Анна Димитрова, Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308811; 02 9308830, E-mail: dvoynovski@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://192.168.168.8/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на нови компютърни конфигурации за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както следва: - 70 бр. персонални, настолни компютърни конфигурации - 40 бр. преносими компютри

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 30230000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

70 бр. персонални компютърни конфигурации 40 бр. преносими компютри

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания към компютърните конфигурации: 1. Да бъде представено техническо задание, което отговаря на минималните изисквания посочени в Приложение І. 2. Техниката трябва да е нова, неизползвана, произведена през 2013-2014 година. 3. Предложенията на участниците трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от възложителя в техническите спецификации стандарти, сертификати и др. II. Изисквания към кандидатите: 1. Да представят декларация, че са оторизирани дилъри на оферираните марки персонални компютри. 2. Декларация за срок на гаранционно поддържане (минимум една години). 3. Да представят декларация по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. III. Изисквания при изготвяне на ценовото предложение: Участниците следва да представят единични цени в български лева без ДДС за конфигурация покриваща минимум изискванията в Приложение № 1, както и обща цена без ДДС . IV. Срок за изпълнение на поръчката. Изпълнителя трябва да посочи срок за изпълнение на поръчката след подписване на договора, но не повече от 14 календарни дни. V. Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път в срок до 30 работни дни след представяне на данъчна фактура и двустранно подписан без забележка, приемно-предавателен протокол за доставеното. VI изпълнителя трябва да осигури минимум една година гаранционно обслужване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана е: Техническа спецификация (Приложение № 1) Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в отдел "Административно информационно обслужване" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В.Гурко" № 5 всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/06/2014