Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, пл. Тройката №1, Културен дом на нефтохимика, ет. 2, За: Янула Стрибину, България 8000, Бургас, Тел.: 056 844274, E-mail: letenteatar_bs@abv.bg, Факс: 056 844274

Място/места за контакт: Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.letenteatar.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.letenteatar.com/bg/news/index/2/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на нощувки, с включена закуска за склупторите в Пясъчния фестивал – За 15 души в 6 двойни и 3 единични в периода между 12.06.14г.- 02.07.2014г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55110000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на нощувки, с включена закуска за склупторите в Пясъчния фестивал – За 15 души в 6 двойни и 3 единични в периода между 12.06.14г.- 02.07.2014г. Максимален брой нощувки на човек за един човек са 16 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5520 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обществената поръчка ще се осъществява по план сметка, по определената културна програма на ОП „Летен театър, фестивали и концерти” Изпълнителят следва да предложи хотелски стаи със самостоятелен санитарен възел и топла вода в град Бургас. Други изисквания на възложителя: Количеството на извършените услуги се установява от представители на Възложителя, съвместно с Изпълнителя. За установяване на извършените услуги се съставят двустранни протоколи за извършените такива.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2014 09:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника (в оригинал);2.Оферта;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5 от ЗОП (оригинал) 3. Ценова и техническа оферта - Приложение № 2 и 3, в оригинал; 4.Декларация за приемане условията на договора;5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице - Заверено от участника копие; 7.Срокът за валидност на офертите - 60 календарни дни; Офертата се подава в гр. Бургас, пл. Тройката №1, Културен дом на нефтохимика, ет. 2, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката. Образците за попълване и техническото задание са публикувани на следния сайт:http://www.letenteatar.com/bg/index/contacts/5/ Посочената прогнозна стойност е максимално предвиденият финансов ресурс.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/06/2014