Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, пл. Тройката №1, Културен дом на нефтохимика, ет. 2, За: Янула Стрибину, България 8000, Бургас, Тел.: 056 844274, E-mail: letenteatar_bs@abv.bg, Факс: 056 844274

Място/места за контакт: Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.letenteatar.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.letenteatar.com/bg/news/index/2/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на храна на склупторите в Пясъчния фестивал – 2014 г. в гр. Бургас, в периода между 12.06.2014г.- 01.07.2014г., включително

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55000000

Описание:

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обяд от 12:30 – 14:30 ч. : Супа ( 300 гр.) или Салата (150 гр.) Основно ястие с месо (свинско, телешко, агнешко, птиче, риба) ( 330 гр.) Безалкохолна напитка ( 250мл.) Хляб ( по 2 филийки) Десерт ( 250 гр.) Вечеря от 18:30 – 23:30 ч. Основно ястие ( скара с гарнитура, готвено) ( 350 гр.) Хляб ( по 2 филийки) Десерт ( 200 гр.) Вино чаша (250 мл.)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6336 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да притежава регистрация на обектите от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка. За доказване на това обстоятелство се представя се заверено копие от регистрацията за извършване на дейностите. Участникът следва да представи четливи и заверени копия на валидни Удостоверение за регистрация за търговия с храни, обхващащи всички групи храни, съгласно разпоредбите на Закона за храните. 2. Не се допуска предлагане на храна, приготвена от предния ден. 3. Участникът трябва да гарантира добър търговски вид на предлаганата храна . 4. Участникът трябва да гарантира пълна подмяна на приготвената храна, с отколнение в качеството. 5. Количеството на извършените услуги се установява от представители на Възложителя, съвместно с Изпълнителя. 6. За установяване на извършените услуги се съставят двустранни протоколи за извършените такива. 7. Участникът следва да декларира, да представи списък на персонала, придружен със валидни здравни книжки, който ще работи по изпълнение на обществената поръчка, с посочени квалификации

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2014 09:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника (в оригинал);2.Оферта;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5 от ЗОП (оригинал) 3. Ценова и техническа оферта - Приложение № 2 и 3, в оригинал; 4.Декларация за приемане условията на договора;5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице - Заверено от участника копие; 7.Срокът за валидност на офертите - 60 календарни дни; 8.Списък на персонала, придружен с валидни здравни книжки, който ще работи по изпълнение на обществената поръчка, с посочени квалификации; Копия на валидни Удостоверение за регистрация за търговия с храни, обхващащи всички групи храни, съгласно разпоредбите на Закона за храните Офертата се подава в гр. Бургас, пл. Тройката №1, Културен дом на нефтохимика, ет. 2, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката. Образците за попълване и техническото задание са публикувани на следния сайт:http://www.letenteatar.com/bg/index/contacts/5/ Посочената прогнозна стойност е максимално предвиденият финансов ресурс, който възложителя маже да осигури.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/06/2014