Версия за печат

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение "Възможности без граници", гр. София, район Възраждане, жк. Сердика, бл.18, вх. Д, ап. 82, За: Паулина Петрова, България 1309, гр. София, Тел.: 0877 828249, E-mail: office@infopass.eu

Място/места за контакт: гр. София, бул. Александър Стамболийски 239, етаж.2, офис 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://infopass.eu.

Адрес на профила на купувача: http://infopass.eu/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на печатни и рекламни услуги за нуждите на сдружение с нестопанска цел „Възможности без граници“. Поръчката е разделена в две обособени позиции съобразно конкретния проект, за който се отнасят съответните услуги. Обособена позиция № 1 – Печатни и рекламни услуги по проект 2013-1- BG1-GRU06-00113 „Green Community” в рамките на секторна програма „Грюндвиг“ от програмата за Учене през целия живот; Обособена позиция № 2 – Печатни и рекламни услуги по проект BG13/A2/433/R2 „Love and Hate 2 :Youth for On-line Tolerance” в рамките на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 22458000, 22462000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни материали, изработвани по поръчка
Рекламни печатни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 3333,34 лв. без ДДС (4000 лв. с ДДС), разделена по обособени позиции както следва: • За обособена позиция № 1: 1 666,67 лв. без ДДС (2000 лв. с ДДС); • За обособена позиция № 2: 1 666,67 лв. без ДДС (2000 лв. с ДДС).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на глава VIII А от ЗОП могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България и предварително обявените от Възложителя условия в настоящите указания и документацията за участие. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участника по Обособена позиция № 1: Участникът следва да е реализирал общ оборот за последните три години – 2011, 2012 и 2013 г. минимум 5000 лв. без ДДС в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участника по Обособена позиция № 2 : Участникът следва да е реализирал общ оборот за последните три години – 2011, 2012 и 2013 г. минимум 5000 лв. без ДДС в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Ако даден участник кандидатства за изпълнението и на двете обособени позиции, изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат сумарно. Възложителят не поставя специфични изисквания за техническите възможности на кандидатите за изпълнение на Обособени позиции № 1 и № 2.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на офертите по обособени позиции № 1 и № 2 са както следва : Предложена цена – 20% Срок за изпълнение на конкретно задание– 50% Срок на плащане на конкретното задание– 30% Максималният брой точки, които участникът може да получи в “Комплексната оценка” е 100 /сто/ точки. „Комплексната оценка” представлява сума от оценките по определените предварително показатели. Допълнителна информация за показателите за оценка на офертите може да бъде намерена в документацията към поръчката, публикувана в секция "Профил на купувача" на Интернет страницата на сдружение "Възможности без граници".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

От датата на публикуване на поканата за участие на всички заинтерисовани лица се представя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на следния интернет адрес на: www.infopass.eu - профил на купувача .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/06/2014