BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение "Възможности без граници", гр. София, район Възраждане, жк. Сердика, бл.18, вх. Д, ап. 82, За: Паулина Петрова, България 1309, гр. София, Тел.: 0877 828249, E-mail: office@infopass.eu

Място/места за контакт: гр. София, бул. Александър Стамболийски 239, етаж.2, офис 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://infopass.eu.

Адрес на профила на купувача: http://infopass.eu/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на печатни и рекламни услуги за нуждите на сдружение с нестопанска цел „Възможности без граници“ по проект BG05/637 “Пл@тформа за толер@нтност.bg” в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 22458000, 22462000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни материали, изработвани по поръчка
Рекламни печатни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 22 948,44 лв. без ДДС (27538,13 с ДДС);

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22948 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на глава VIII А от ЗОП могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България и предварително обявените от Възложителя условия в настоящите указания и документацията за участие. 1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участника : Участникът следва да е реализирал общ оборот за последните три години – 2011, 2012 и 2013 г. минимум 68 845 лв. без ДДС в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 1. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците : 1.1. През предходните 3 (три) години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), участникът да има изпълнени най-малко 2 (два) договора с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка. За сходни с предмета на настоящата поръчка Възложителят ще приема всички договори, свързани с печатни и/или рекламни услуги. 1.2. Участникът трябва задължително да разполага с експерт-координатор за изпълнението на предмета на Обособена позиция № 1. Експертът трябва да отговаря на следните изисквания: да притежава диплома за образователно-квалификационна степен – магистър. да има не по-малко от 3 години трудов стаж.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на офертите са както следва : • Организация и предложение за изпълнение – Техническо предложение за изпълнението на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, заложени в Техническата спецификация – с тегловен коефициент в комплексната оценка 70 %; • Предложена от участника цена – с тегловен коефициент в комплексната оценка 30 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

От датата на публикуване на поканата за участие на всички заинтерисовани лица се представя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на следния интернет адрес на: www.infopass.eu - профил на купувача .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/06/2014