Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично консултативен центрър 4 ЕООД ВАРНА, бул.Цар Освободител 100, За: Христина Бондокова, България 9002, Варна, Тел.: 052 692675, E-mail: dkc_4varna@abv.bg, Факс: 052 648174

Място/места за контакт: Деловодсво ет.1 кабинет №104

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkc4varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php?read=1.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис (Приложение №1). За срок от 1 година от сключване на договора в оговорен срок по заявка от възложителя до склада на ДКЦ-4 Варна ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33141000, 33697000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Медицински препарати, с изключение на зъболекарските консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

поради характера на работа, не може да се определи конкретно количество, а само прогнозно, отразено в Приложение №1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна бул.Цар Освободител 100 Склада на ДКЦ-4

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В предложвението могат да бъдат представени продукти, регистрирани и разрешени за внос и търговия в страната; Възможност за доставка на единични бройки от отделни артикули от приложения опис;Към офертата се прилагат санитарни разрешения и описания за състава и начин на употреба на дезинфектантите;Срок на годност - не по-малко от 75% от остатъчния срок на годност към момента на доставката;Срок на валидност на предложението - 12 месеца;Ценовото предложение да съответства на посочените в Приложение №1 мерки за всеки артикул;Срокът на поръчката е 1година от сключване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложение №1 за предмета на поръчката се намира на адрес: http://dkc4varna.com/upload/articles/DKC4_Medicinski_konsumativi_2014.zip

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/06/2014