Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Проучване и добив на нефт и газ АД, ул. Стефан Караджа № 2, За: Румен Церянов, Татяна Вътева, Република България 1080, София, Тел.: 064 880445; 02 9461600, E-mail: office@pdng-bg.com, Факс: 02 9461600

Място/места за контакт: бул. Ситняково № 23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ogep-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ogep-bg.com/bg/publichnipokani.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: “Независим финансов одит на изпълнението на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”. Проектът се изпълнява от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Целта на одита е да се формират становище (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора за БФП, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента Доклад за одит. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ по съответния проект. Основни дейности по поръчката: • Да извърши независима проверка на цялата проектната документация (в т.ч. документации за възлагане на обществени поръчки, договори, финансови документи, приемо-предавателни протоколи, документите по администриране на проекта и др.); • Да удостовери дали отчетените разходи, по съответния проект, са верни, извършени законосъобразно, допустими за финансиране по съответната процедура на ОП РЧР и договора за безвъзмездна финансова помощ между „Проучване и добив на нефт и газ” АД и Агенция по заетостта, в качеството на Междинно звено по ОП РЧР; • Да установи дали всички фактури и други финансови документи са надлежно осчетоводени и документирани; • Да установи дали разходно-оправдателните документи, по съответния проект, представени от изпълнителите по договорите, отговарят на изискванията на българското законодателство и сключените от ПДНГ АД договори с изпълнители; • Да установи дали има допуснати нередности при усвояването на средствата по ОП РЧР с оглед постигане на положителни резултати по проверки от външни одити на компетентни органи и ако установи такива, да ги посочи изрично в докладите си до Възложителя; • Да изготви Доклад за одит към финалния финансов отчет на съответния проект, придружаващ искането за окончателно плащане, като обхване всички разходи, извършени по проекта. Техническото задание за изпълнение на предмета на поръчката е Приложение № 1 към Публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212500

Описание:

Услуги по проверка на отчетността


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката обхваща независим финансов одит на изпълнението на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС“. За изпълнение на проекта са извършени следните дейности: I. Дейностите, предмет на следните процедури по ЗОП: 1. „Извършване на дейностите по информиране и публичност по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, изпълняван от бенефициента “Проучване и добив на нефт и газ”АД по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”; 2. “Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество и доклад за резултата от анализа, осъществяван по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”; 3. „Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в „Проучване и добив на нефт и газ АД”, изпълняван по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”; 4. „Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в „Проучване и добив на нефт и газ” АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление”; Обособена позиция № 2: „Доставка на противопожарно оборудване” и Обособена позиция № 3: „Доставка на пожарникарски предпазни средства за служителите от ЗПБЗН И ГСС”; 5. „Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на специално работно облекло”, обособена позиция № 2: „Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми”, обособена позиция № 3: „Доставка на лични предпазни средства” и обособена позиция № 4: „Доставка на лични предпазни и колективни средства за електрозащита”; 6. „Сертификация на система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на стандарт BS ОНSАS 18001:2007, изпълнявана в рамките на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 - Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД", изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Oперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз". II. Дейностите по изпълнението на ангажиментите на членовете на екипа по администрирането на проекта. Одиторът задължително следва да потвърди, че са извършени одиторски процедури и са проверени 100% от декларираните допустими разходи по източници на финансиране, съгласно процентните отношения в договор за БФП. Прогнозната стойност е без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София; гр. Монтана, обл. Монтана; гр. Долни Дъбник и гр. Пордим, обл. Плевен и гр. Шабла, обл. Добрич

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.В процедурата може да участва физическо или юридическо лице или техни обединения, което: А/ e регистриран одитор; или негово предприятие или специализирано одиторско предприятие по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, които са вписани в регистъра на регистрираните одитори или регистъра на специализираните одиторски предприятия за 2014 г. към Института на дипломираните експерт-счетоводители, или Б/ разполага с доказана професионална квалификация в областта на одита. Участниците следва да докажат наличието на екип от специалисти с доказана професионална квалификация. Наличието на съответен национален или международен сертификат или еквивалент в областта на одита е достатъчна минимална предпоставка за притежаването на необходимата квалификация, както следва: Национални: Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) – сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители; Международни: - Certified Internal Auditor, CIA: Сертифициран вътрешен одитор – сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA Inc.); - Certified Government Auditing Professional – CGAP: Сертифициран одитор в публичния сектор – сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA Inc.); - Certified financial Service Auditor CFSA – сертификат на Institute of Internal Auditor; - SPA Certified public accountants : ACCA- Association of Chartered Certified Accountants. Участникът по настоящата процедура следва да предложи екип от експерти за изпълнението на поръчката, които отговарят на следните изисквания: - Ръководител екип, който да отговаря на следните минимални изисквания: А/ Да има завършено висше образование в областта на икономиката, финансите, счетоводство и контрол или еквивалент; Б/ Да притежава минимум 4 (четири) години професионален опит в областта на одита; В/ Да притежава опит в ръководенето на поне 3 (три) ангажимента за предоставяне на одитни услуги; - Ключов експерт - одитор, който да отговаря на следните изисквания: А/ Да има завършено висше образование в областта на икономиката, финансите, счетоводство и контрол или еквивалент; Б/ Да притежава един или повече от горепосочените сертификати или еквивалентент: В/ Да притежава минимум три години професионален опит в областта на одита; Г/ Да притежава опит в извършването на поне 1 (един) ангажимент за предоставяне на одитни услуги. Участникът, както и всеки член на екипа, който е предвидено да участва в изпълнението на поръчката, трябва да отговарят на изискванията за безпристрастност и независимост, съгласно Етичния кодекс на професионалните счетоводители. 2. Да не са налице за участника обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, от ЗОП и чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и да не са налице обстоятелствата за свързаност и конфликт на интереси по чл. 4 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и да не са налице обстоятелствата по декларация-Образец О-6 към публичната покана. 3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка. 4. В случай, че в офертата е предвидено участие на подизпълнител/ли, то подизпълнителят/ите трябва да отговарят на изискванията по т.1. и т. 2. Срок на валидност на офертите – 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Срок за изпълнение: не повече от десет работни дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя за начална датата на изпълнението.Финансови условия: предлага се цена в лева, без ДДС. Начин на плащане: по банкова сметка на изпълнителя - до 14 кал. дни след изпълнението на договора и подписването на приемо-предав. протокол за приемане на изпълнението и представяне на фактура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата процедура се провежда в изпълнението на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по OП „РЧР”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС“. В профила на купувача http://www.ogep-bg.com/bg/publichnipokani.html към настоящата публична покана са приложени: Приложение № 1 Техническо задание; Приложение № 2 Образци на документи: оферта – О-1; декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – О-2; декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – О-3; Списък на членовете на екип за изпълнение на поръчката - О-4; Декларация за липса на конфликт на интереси и свързаност - O-5; Декларация за обстоятелствата по Евратом – О-6; Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - О-7, Декларация за приемане на условията в проекта на Договор О-8; Декларация за безпристрастност и независимост по Етичния кодекс на професионалните счетоводители-О-9; Техническо предложение О-10;Образци на бланки-О-11 и О-12; Приложение № 3 Проект на договор; Прил. № 4 Общи условия към финансираните по ОП „РЧР” договори за предоставяне на БФП; Приложение № 5 Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП „РЧР”, както и другите приложими разпоредби по ОП РЧР. Към офертата за участие в процедурата се прилагат: 1. списък на документите, съдържащи се в офертата в оригинал, подписан от участника; 2. копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност; 3. списък на членовете на екипа на изпълнителя, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката с посочване на ръководителя на екип и ключовия експерт/одитор, в оригинал – по образец, О-4, и с приложение документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит (професионални автобиографии; копия от одиторски сертификати или еквиваленти, копия от диплом/и, копия от диплом/и за дипломиран експерт-счетоводител, като задължително се прилага за водещия експерт/одитор в екипа и за регистрираните одитори от екипа; 4. оригинал на Декларация/и по чл. 47, ал. 1, т.1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП – по образци- О-2 и О-3; 5. оригинали на Декларации – по образец О-5, O-6, О-7, О-8 и O-9; 6. Участникът може да добави и друга допълнителна информация, вкл. свидетелства, дипломи, сертификати, които удостоверяват неговата професионална компетентност. 7. Техническо предложение – по образец О-10. При участие на подизпълнители документите по т. 2-6 се представят и за тях. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи съответните документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Офертата се представя в оригинал, подписана от лице с представителна власт съгласно регистрацията на участника или упълномощено лице (прилага се изрично пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие). Документите на чужд език се представят и в превод на български език. Всички копия на документи се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис на лице с представителна власт и печат. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност–факс и електронен адрес, лице за контакти и предмета на поръчката, за която се представя офертата. Начин на представяне на офертите и срок: Офертите се представят в срок до 17.00 часа на 6.6.2014 г. в сградата на «Проучване и добив на нефт и газ» АД на адрес: гр.София, бул. Ситняково № 23, ет. 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/06/2014