Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, пл. Тройката №1, Културен дом на нефтохимика, ет. 2, За: Янула Стрибино, България 8000, Бургас, Тел.: 056 844274, E-mail: letenteatar_bs@abv.bg, Факс: 056 844274

Място/места за контакт: Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.letenteatar.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.letenteatar.com/bg/news/index/2/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на храна на участниците в Международен фолклорен фестивал – 2014 г. в гр. Бургас по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Осигуряване на храна за участниците – 270 души. Обособена позиция 2: Осигуряване на храна за участниците – 130 души.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55000000

Описание:

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на храна на участниците в Международен фолклорен фестивал – 2014 г. в гр. Бургас по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Осигуряване на храна за участниците – 270 души. Обособена позиция 2: Осигуряване на храна за участниците – 130 души.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят по обособена позиция 1 и 2 следва да предложи храна, включваща: закуска, обяд и вечеря в град Бургас. Участниците да предложат примерно меню за престоя от 18.08 до 22.08.14 год. включително, което да включва: Сутрешна закуска от 8:30 – 9:30 ч.: Закуска компле Сандвичи Тестени изделия Напитки Обяд от 12:30 – 14:30 ч. : Супа ( 250 гр.) Основно ястие с месо ( свинско, телешко, агнешко, птиче, риба) ( 300 гр.) Хляб ( по 2 филийки) Десерт ( 200 гр.) Вечеря от 18:30 – 23:30 ч. Основно ястие ( скара с гарнитура, готвено) ( 300 гр.) Хляб ( по 2 филийки) Десерт ( 200 гр.) Други изисквания на възложителя: Участникът да притежава регистрация на обектите от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка. За доказване на това обстоятелство се представя се заверено копие от регистрацията за извършване на дейностите. Участникът следва да представи четливи и заверени копия на валидни Удостоверение за регистрация за търговия с храни, обхващащи всички групи храни, съгласно разпоредбите на Закона за храните. Не се допуска предлагане на храна, приготвена от предния ден. Участникът трябва да гарантира добър търговски вид на предлаганата храна . Участникът трябва да гарантира пълна подмяна на приготвената храна, с отколнение в качеството. Количеството на извършените услуги се установява от представители на Възложителя, съвместно с Изпълнителя. За установяване на извършените услуги се съставят двустранни протоколи за извършените такива. Участникът следва да декларира, да представи за позиции 1 и 2 списък на персонала, който ще работи по изпълнение на обществената поръчка, с посочени квалификации и копие на здравна книжка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/06/2014 10:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника;2.Оферта;2.Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5 от ЗОП (оригинал) 3.Ценова и техническа оферта - Приложение № 2 и 3,4.Декларация за приемане условията на договора;5. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице - Заверено от участника копие; 7.Срокът за валидност на офертите - 60 дни; 8.Заверени копия на валидни Удостоверение за регистрация за търговия с храни, обхващащи всички групи храни, съгласно разпоредбите на Закона за храните.Декларация- списък на персонала за изпълнение на обществената поръчка, с копие на здравни книжки. Офертата се подава в гр. Бургас, пл. Тройката №1, Културен дом на нефтохимика, ет. 2, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката. Образците за попълване и техническото задание са публикувани на следния сайт:http://www.letenteatar.com/bg/index/contacts/5/ Посочената прогнозна стойност е с вкл. ДДС е максималният предвиден финансов ресурс, с който Възложителя разполага.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/06/2014