Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, пл. Тройката №1, Културен дом на нефтохимика, ет. 2, За: Янула Стрибино, България 8000, Бургас, Тел.: 056 844274, E-mail: letenteatar_bs@abv.bg, Факс: 056 844274

Място/места за контакт: Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.letenteatar.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.letenteatar.com/bg/news/index/2/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на нощувки на участниците в Международен фолклорен фестивал – 2014 г. в гр. Бургас по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1:Хотелско настаняване от 18.08 до 22.08.14 г. За 270 души. Обособена позиция 2: Хотелско настаняване от 18.08 до 22.08.14 г. за 130 души.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55110000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на нощувки на участниците в Международен фолклорен фестивал – 2014 г. в гр. Бургас по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1:Хотелско настаняване от 18.08 до 22.08.14 г. За 270 души. Обособена позиция 2: Хотелско настаняване от 18.08 до 22.08.14 г. за 130 души.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят по обособена позиция 1 и 2 следва да предложи хотелски стаи със самостоятелен санитарен възел и топла вода в град Бургас. Количеството на извършените услуги се установява от представители на Възложителя, съвместно с Изпълнителя. За установяване на извършените услуги се съставят двустранни протоколи за извършените такива.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/06/2014 10:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника (в оригинал);2.Оферта;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5 от ЗОП (оригинал) 3. Ценова и техническа оферта - Приложение № 2 и 3, в оригинал; 4.Декларация за приемане условията на договора;5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице - Заверено от участника копие; 7.Срокът за валидност на офертите - 60 календарни дни. Офертата се подава в гр. Бургас, пл. Тройката №1, Културен дом на нефтохимика, ет. 2, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката. Образците за попълване и техническото задание са публикувани на следния сайт:http://www.letenteatar.com/bg/index/contacts/5/ Посочената прогнозна стойност е с вкл. ДДС е максималният предвиден финансов ресурс, с който Възложителя разполага.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/06/2014