Версия за печат

BG-с.Буйновци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северно централно предприятие ДП, гр.Габрово, ТП ДГС Буйновци, с.Буйновци, За: инж.Елка Котова -заместник директор ТП ДГС Буйновци, Р България 5097, с.Буйновци, Тел.: 06151 6680, E-mail: buinovtsi@scdp.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Буйновци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://scdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://scdp.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка , на канцеларски материали и консумативи, компютърни конфигурации с операционни системи Windows 8.1 32-BIT BG и монитори, за нуждите на ТП ДГС "Буйновци", СЦДП ДП Габрово , за срок от 12 месеца, при прогнозна стойност на доставката 5500лева без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 22800000, 22600000, 22850000, 22851000, 22852000, 22852100, 30141000, 30141100, 30192100, 30192111, 30192121, 30192125, 30192130, 30192131, 30192160, 30197000, 30197220, 30197330, 30197642, 30000000, 30200000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Мастило
Класьори и аксесоари за тях
Класьори
Папки за сортиране
Папки за досиета
Калкулатори
Джобни калкулатори
Гуми за триене
Намастилени тампони
Химикалки
Маркери
Моливи
Пиромоливи
Коректори
Дребно офис оборудване
Кламери
Перфоратори
Фотокопирна хартия и ксерографска хартия
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на канцеларски материали , консумативи компютърни конфигурации с операционни системи Windws 8.1 32-BIT BG и монитори, за нуждите на ТП ДГС "Буйновци", СЦДП ДП Габрово , при прогнозна стойност на доставката 5500лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко доставка с. Буйновци, административна сграда на ТП ДГС Буйновци.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Право да участва в процедурата има всяко заинтересовано лице, което: 1.Да не е осъдено с влязла в сила присъда, освен е реабилитиран за: а/ престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включващо изпиране на пари, по чл.253 - 260 от НК; б/подкуп по чл.301 - 307 от Н К; в/ участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК; г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК; д/престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК. 2. Да не е свързано с лица по смисъла на параграф1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 3.Да няма сключен договор с лице по чл.21 или чл.22 от Законаза предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ; 4.Да е представил офертата си в съответствие с изискванията на Глава 8а от ЗОП; и 5.Удостоверение за актуално състояние на кандидата от ТР при Агенция по вписвания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2014 08:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/06/2014