Версия за печат

BG-с.Буйновци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северно централно предприятие ДП, гр.Габрово, ТП ДГС Буйновци, с.Буйновци, За: инж.Елка Котова -заместник директор ТП ДГС Буйновци, Р България 5097, с.Буйновци, Тел.: 06151 6680, E-mail: buinovtsi@scdp.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Буйновци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://scdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://scdp.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване на противопожарни средства, необходими за оборудване на противопожарните депа на ТП ДГС Буйновци, при СЦДП ДП Габрово» , с доставка в срок от1 месец след сключване на договор, при прогнозна стойност 3860 лева без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44000000, 31527210, 42122110, 42650000, 44511330, 44511100, 44511000, 44511340, 39224330

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Фенери
Противопожарни помпи
Ръчни пневматични инструменти или ръчни инструменти с двигател
Мотики
Белове (лизгари) и лопати
Ръчни инструменти
Гребла
Кофи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Закупуване на противопожарни средства, необходими за оборудване на противопожарните депа на ТП ДГС Буйновци, при СЦДП Габрово, по приложено техническо предложение, при прогнозна стойност на доставката 3860 лева с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3860 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко доставка с. Буйновци, административна сграда на ТП ДГС Буйновци.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Право да участва в процедурата има всяко заинтересовано лице, което: 1.Да не е осъдено с влязла в сила присъда, освен е реабилитиран за: а/ престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включващо изпиране на пари, по чл.253 - 260 от НК; б/подкуп по чл.301 - 307 от Н К; в/ участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК; г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК; д/престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК. 2. Да не е свързано с лица по смисъла на параграф1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 3.Да няма сключен договор с лице по чл.21 или чл.22 от Законаза предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ; 4.Да е представил офертата си в съответствие с изискванията на Глава 8а от ЗОП; и 5.Удостоверение за актуално състояние на кандидата от ТР при Агенция по вписвания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2014 08:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/06/2014