Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна Здравноосигурителна каса-Пловдив, ул.Христо Чернопеев №14, За: София Николова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603083, E-mail: plоvdiv@nhif.bg, Факс: 032 603013

Място/места за контакт: ул.Христо Чернопеев № 14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/113.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонтно - строителни работи на работни помещения и по фасадата на сградите на РЗОК – Пловдив .Конкретните видове ремонтно-строителни работи и изисквания към тях са подробно описани в документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45453000

Описание:

Строителни работи по възстановяване и възобновяване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съобразно посоченото в документацията, публикувана на интернет адреса на профила на купувача. МАКСИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 18 818.33 ЛЕВА БЕЗ ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18818 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта следва да съдържа:1 Копие от удостоверение за актуално състояние или копие от удостоверение от търговския регистър на Агенция по вписванията.2. Техническо предложение/оферта за участие/Приложение № 1/ 3.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписано от участника/Приложение № 2/; 4. Ценова оферта, ведно с количествено –стойностна сметка по образец /Приложение № 3/ 5.Декларация за участие на подизпълнители, ако кандидатът предвижда такива и делът на тяхното участие/Приложение № 10); 6.Образец на декларация за съгласие от подизпълнителя/подизпълнителите (подписана от лице с представителни функции) за участие в обществената поръчка /Приложение № 11/; 7. Образец на декларация за съгласие с условията на договора /Приложение № 8/; 8. Административни сведения за участника/Приложение № 7/; 9. Приложеният към документацията проект на договор /подписан на всяка страница /Приложение № 11/; 10. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; 11. Декларации по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП /Приложение 4 и 5/; 12. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП /Приложение № 6/; 13. Декларация по образец за минимална цена на труда /Приложение № 9/; 14.Декларация за запознаване с документацията /Приложение № 8/15. Валидно удостоверение от Камарата на строителите и талон към него, 16. Сертификат по ISO 9001:2000 за система за управление на качеството в строителството /или еквивалент сертификат, или доказателства за еквивалентни мерки/ 17. Сертификат по OHSAS 18001:2007 за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа /или еквивалент сертификат, или доказателства за еквивалентни мерки,18.Други документи по желание на кандидата. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Участниците са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. Срок за изпълнение на ремонта – до 60 календарни дни от подписването на договора.При приключване на ремонтно - строителните работи се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на възложителя /Образец № 1/. Договорената сума, се заплаща в срок до 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на подписване на приемо – предавателния протокол, / Образец 1/ и издадена фактура. Общата цена, която може да се изплати от Възложителя на Изпълнителя по време на изпълнение на сключения договор не може да надвишава 18 818.33 лв. /осемнадесет хиляди осемстотин и осемнадесет лева и 33 ст./ без ДДС/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. Пловдив, ул. "Христо Чернопеев” № 14,сградата на РЗОК-Пловдив, партер, деловодство и на интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/113

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/06/2014