Версия за печат

BG-с. Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55-57, За: Янка Гайдаджийска, Р. България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 0892 466133, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: с. Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55-57

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Братя Даскалови реализира проект: „Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11. В изпълнение на: Дейност №3: „Обучение на тема: „Е-правителство. Как да станем част от него”; Дейност №4: „Обучения за придобиване на ключови компетенции”, Община Братя Даскалови ще възложи поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите на община Братя Даскалови, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на обучение на тема: „Електронно правителство. Как да станем част от него”; Обособена позиция №2 : „Организиране и провеждане на обучения по Дейност 4 „Обучения за придобиване на ключови компетенции””, включващо следните обучения: „Ефективно взаимодействие между отделните звена в администрацията” и „Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация””, по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обществената поръчка включва следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Организиране и провеждане на обучение на тема: „Електронно правителство. Как да станем част от него”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Организиране и провеждане на обучения по Дейност 4 „Обучения за придобиване на ключови компетенции””, включващо следните обучения: „Ефективно взаимодействие между отделните звена в администрацията” и „Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 80533000, 80570000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на предмета на настоящата публична покана включва осъществяване на обучения, както следва: „Е-правителство. Как да станем част от него”, „Ефективно взаимодействие между отделните звена в администрацията”, „Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация". Целевата група на предвидените обучения са служителите в Общинска администрация Братя Даскалови, кметовете, кметските наместници и служителите на кметства. В изпълнение на обособена позиция №1 участникът трябва да проведе обучение на тема „Електронно правителство. Как да станем част от него”. Обучението е насочено към подобряване на компютърните умения на ръководните длъжности в администрацията, кметовете и кметските наместници по места, което ще подобри ефективността на работата им ще създаде административен капацитет, необходим за включване в Електронното правителство. В обучението ще бъдат включени 20 служители. Продължителността на обучението е 24 учебни часа – 3 дни по 8 часа. На избраният за изпълнител участник ще се възложи осъществяването на цялата организация на обученията, в това число осигуряване на зали и оборудване, поради спецификата на обучението. В изпълнение на обособена позиция №2 избраният за изпълнител участник следва да извърши обучения на тема „Ефективно взаимодействие между отделните звена в администрацията” и на тема „Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация”. Обученията следва да бъдат разделени на два етапа, според темите. Прогнозната стойност на поръчката е 56 500,00 лв. (петдесет и шест хиляди и петстотин лева) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. Предлаганата цена по всяка обособена позиция не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС:За ОП №1: 7 500,00 лв. без ДДС; За ОП №2: 49 000,00 лв. без ДДС.Участник, подал оферта, надвишаваща общата стойност на поръчката като цяло, както и на обособените позиции, както заедно така и по отделно, ще бъде отстранен от участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да е реализирал специал. оборот от извършвана дейност, с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка, общо за последните 3 приключени финансови години (2011,2012, 2013), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер, равен или по-голям от:За ОП №1 – 8 000,00 лв. без ДДС.За ОП №2 - 50 000,00 лв. без ДДС. 2.Участникът следва да е изпълнил договори с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността), както следва:За ОП №1 – мин. 1 договор с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка;За ОП№2 - мин. 2 договора с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка. Участникът следва да разполага, към момента на подаване на офертата и за целия срок на изпълнение на договора, с екип от следните експерти: За ОП №1 - 1. Ръководител на екипа:1) образование - завършено висше образование с минимална образователна степен "магистър" в областта на Социални, стопански и правни науки, съгласно ПМС №125/24.06.2002 относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления;2) общ трудов стаж–мин. 3 год.;3) специфичен професионален опит- участие на ръководна позиция в организирането, управлението и провеждането на минимум 2 обучения за възрастни или публични събития за възрастни; 2. Експерт „Информационни технологии”:1) образование - завършено висше образование с мин. образователна степен "магистър" в областта на Природните науки, математика и информатика, професионално направление "Информатика и компютърни науки" или областта на в Техническите науки, професионално направление "Комуникационна и компютърна техника", съгласно ПМС №125/24.06.2002 относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления;2) трудов стаж – мин. 3 год.;3) специфичен професионален опит - участие в провеждането на мин. 2 обучения за възрастни по компютърни компетентности и умения; За ОП №2 - 1. Ръководител на екипа - същите изисквания от ОП №1; 2.Експерт „ Обучения за придобиване на ключови компетентности”:1) образование - завършено висше образование с мин. образователна степен "магистър" в областта на Социалните,стопанските и правните науки,професионално направление "Психология" или "Социология,антропология и науки за културата" или „Администрация и управление”,съгласно ПМС №125/24.06.2002 относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления;2)общ трудов стаж–мин. 3 год.;3)специфичен професионален опит-участие в провеждането на мин. 2 обучения за възрастни; Длъжностите за отделните експерти,за всички ОП,не могат да се съвместяват от едно и също лице.При участие по двете ОП изискването за екип от експерти се прилага сумарно,като не се допуска дублиране на експерти по никоя от ОП. 3.Участникът следва да притежава удостоверение за регистрация като туроператор по смисъла на Закона за туризма. 4.Участникът следва да притежава валидна застраховка „Отговорност на туроператора”, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност, по смисъла на Закона за туризма. 5.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития. Под "предмет,сходен на предмета на поръчката" и за двете ОП,следва да се разбират услуги,свързани с организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18-годишна възраст). Изискванията за подизпълнители, обединения и чуждeстранни ФЛ и ЮЛ са подробно заложени в Условията за участие,неразделна част от настоящата публична покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За ОП №1: "Комплексната оценка" (КО) се определя на база следните показатели: 1. Предложен срок за организация за провеждане на конкретното обучение-(О)-Максимална оценка-100 точки.Тегловен коефициент в оценката–35%. Като О=(Оmin/Оi)x100,където Оi e предложен срок в календарни дни за организация в предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник и Оmin e мин. предложен срок в календарни дни за организация,съгласно предложението на участника,предложил най-кратък срок. * Срокът на организация за провеждането на обучението представлява предложеният от участника срок,посочен в календарни дни включващ времето от датата,следваща датата на получаване на Задание за организация на конкретното обучение от Изпълнителя,включително времето на същинската подготовка и организация,до момента на стартиране на конкретното обучение,за което се отнася заданието. 2.Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите,както и установени нередности,свързани с провеждането на обучението(Р)-Максимална оценка–100 точки.Тегловен коефициент в оценката–35%. Като Р=(Рmin/Рi)x100, където Рi e предложеният срок за реакция,в календарни дни,съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник и Рmin e мин. предложен срок за реакция,в календарни дни,съгласно Предложението за изпълнение на участника,предложил най-кратък срок. * Под срок за реакция при установени грешки в материалите и документите,както и установени нередности,свързани с провеждането на обучението се разбира предложеният от участника срок,посочен в календарни дни,включващ времето от момента на получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени грешки в материалите и документите,както и установени нередности,свързани с провеждането на обучението,до окончателното отстраняване на тези грешки и нередности и подписване на двустранен констативен протокол за действителното отстраняване на същите. 3.Предложена цена (Ц)-с тежест 30% в комплексната оценка-представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин: Ц=(Цmin / Цi)x100, където Цi e предложената крайна цена (в лв. без ДДС),съгласно Ценовото предложение на съответния участник и Цmin e мин. предложена крайна цена (в лв. без ДДС) съгласно Ценовото предложение на участника,предложил най-ниска цена. За ОП №2: КО се определя на база следните показатели: 1.Предложен срок на организация за провеждане на конкретното обучение (за поддейност №1 и №2) (О) - Максимална оценка - 100 точки.Тегловен коефициент в оценката–35%. Като О=(Оmin/Оi)x100, където Оi e предложен срок в календарни дни за организация в предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник и Оmin e мин. предложен срок в календарни дни за организация,съгласно предложението на участника предложил най-кратък срок. * Срокът на организация за провеждането на обучението представлява предложеният от участника срок,посочен в календарни дни,включващ времето от датата,следваща датата на получаване на Задание за организация на конкретното обучение от Изпълнителя,включително времето на същинската подготовка и организация,до момента на стартиране на конкретното обучение,за което се отнася заданието. Срокът за организация се оферира за поддейностите и се изчислява по следния начин:О = X1 + X2 Числов израз на оценката по този показател (X1,2) са точките,които се изчисляват по следната формула – X1,2 = К1,2 х Т1,2, където:К1,2 = Оmin/Оi; Оmin - най-кратък срок в офертите на участниците; Оi - предложен срок на оценяваната оферта; Т1,2, = тегловен коефициент отделната поддейност. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите,както и установени нередности,свързани с провеждането на обучението (Р) и предлаганата цена (Ц) се изчисляват и имат същата относителна тежест в КО, както за ОП №1. Класирането на оферти се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = О х 35% + Р х 35% + Ц х 30%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/06/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адреса на Община Братя Даскалови.Върху него се посочва наименованието на поръчката,обособената/те позиция/и, за които се подава оферта,адрес за кореспонденция, тел., факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа:•Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;•Писмо към офертата;•Декларация за запознаване с условията на поръчката;•Административни сведения;•Декларация,че участникът ще спазва всички условия,необходими за изпълнение на поръчката;•Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Зкн за Тр,когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от документа за самоличност,когато участникът е ФЛ;•Декларация за участие на подизпълнител с посочени вида на работите,които подизпълнителите ще извършват,както и дела на тяхното участие;•Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;•Декларация от членовете на обединението/консорциума за деклариране на ангажименти към изпълнението на поръчката;•Декларация за приемане на условията в проекта на договорa;•При участник обединение, което не е ЮД - Договор за създаване на обединението,в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият обединението;•Информация за реализирания специализиран оборот от извършвани дейности,с предмет,сходен на предмета на настоящата поръчка, за последните 3 прикл. фин. год. (2011,2012,2013),в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си;•Списък на изпълнени договори с предмет,сходен на предмета на настоящата поръчка за последните 3 год.,считано до датата на подаване на настоящата офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му);•Референции за добро изпълнение към всеки договор, посочен в списъка-референциите за договорите са задължителни;•Списък на предложения от участника екип,ангажиран в изпълнението на поръчката;•Доказателства за покриване на мин. изисквания,заложени от Възложителя,за екипа от експерти,в това число документи, доказващи:разположение на експертите по повод изпълнение на поръчката - Декларация за разположение на експерта,в случаите,когато експертът не е в трудово правоотношение с участника;автобиография;завършено образование - заверени копия на дипломи за завършено образование;трудов стаж - копия от трудови/служебни/осигур. книжки и др. документи по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (приета с ПМС № 227 от 23.11.1993 г.), а относно придобит опит по други облигационни правоотношения, същият следва да се докаже чрез подходящи документи, които кумулативно доказват съществуване на правоотношението, изпълнената и приета работа и времетраенето на същите;участие в обучения - списък на обученията, в които е участвал експертът, с посочване на темата на обучението, целевата група, както и дейността, която е изпълнявал съответният експерт в конкретното обучението.Списъкът следва да е придружен с референции за добро изпълнение за вписаните в него обучения• Копие на удостоверение за регистрация като туроператор по смисъла на Закона за туризма;•Копие на сертификат, издаден от застраховател за валидна застраховка „Отговорност на туроператора" •Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития;•Пълномощно с нотариална заверка на подписите, на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника);•Предложение за изпълнение на поръчката;•Ценово предложение; Документите за участие на подизпълнители,обединения и чуждестранни ФЛ и ЮЛ са подробно описани в Указанията за участие към публичната покана. Допълнителна информация и документи - http://www.bratia-daskalovi.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/06/2014