Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив, периодично, след заявка, за срок от 1 (една) година след датата на подписване на договора, франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Примерните номенклатурни позиции са описани в Примерна спецификация. Възложителят си запазва правото да променя номенклатурните позиции в зависимост от своите нужди и възможности. При подаване на офертата да се предлагат препарати от указаните марки и/или еквивалентни по технически характеристики такива. В случай, че се предлагат препарати от други марки, следва да се приложи и кратко описание за всеки от тях, в което ясно да са посочени техническите параметри на еквивалентния препарат. При подаване на офертата да се приложи декларация от представляващия, че доставяните продукти отговарят на действащите стандарти, като при всяка доставка ще се придружават със сертификати за качество и гаранционен срок. В случай, че не са оферирани единични цени за всяка номенклатурна позиция от Примерната спецификация, офертата няма да бъде разглеждана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000, 24951000, 24951311

Описание:

Смазочни масла и препарати
Греси и смазочни препарати
Антифриз


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точните количества не могат да бъдат посочени към момента, тъй като заявките ще бъдат периодични и съобразно потребностите на Възложителя. Посочената прогнозна стойност не задължава Възложителя да я потреби в пълен размер.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която може да бъде намерена в интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена с тежест 80 точки; К2 - Срок на доставка с тежест 20 точки. Методиката за оценка е подробно описана в поканата за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/06/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/06/2014