Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: По отношение на поръчката - Г.Горанова, н-к отдел ОЗСПС, тел: 086 816300. По отношение на офертата Валирий Недев, мл. юрисконсулт, тел:086 816280., Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване и доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за ЦНСТ за деца и младежи с увреждания” по договор №BG051PO001-5.2.12-029-C0001/02.12.2013г., схема BG051PO001-5.2.12 ,,Да не изоставяме нито едно дете“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресусрси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000, 33140000

Описание:

Фармацевтични продукти
Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозното количеството на лекарствените продукти и медицинските консумативи е посочено в Техническото задание, приложение към поканата за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3172 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата следва да съдържа: 1. Списък на представените документи, подписан от участника; 2. Декларация за запознаване с условията на поръчката - изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (образец № 1); 3. Административни сведения – изготвени в съответствие с образеца от настоящата документация, подписани и подпечатени от участника (образец № 2); 4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Когато участникът е физическо лице – заверено копие от документ за самоличност. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – съгласно приложения към настоящата публична покана образец (образец № 3). Декларацията се подава от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелството по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – съгласно приложения към настоящата публична покана образец (образец № 4). Декларацията се подписва от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 7. Декларация за използване /неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите - съгласно образец / ако е приложимо (образец №5); 8. Декларация от подизпълнителя (в случай, че участникът е заявил участие на такъв) – съгласно образец / ако е приложимо (образец №6); 9. Декларация, че медицинските консумативи отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ). 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в публичната покана в случаите, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация. * Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. 11. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро или дребно на оферираните търговски продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка 11.1 Пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор за дистрибуция или други документи, включително от търговските представителства на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия. 12. Техническо предложение за изпълнение – Образец №7: 13. Ценово предложение за изпълнение: 13.1 Ценовото предложение се изготвя и представя съгласно приложения Образец № 8, придружен от КСС - Образец №8.1.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://poruchki.silistra.bg/news.php

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/05/2014