Версия за печат

BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 7, За: д-р Венета Милкова Стойчева, РБългария 5500, Ловеч, Тел.: 068 688110, E-mail: rzok_lovech@lov.nhif.bg

Място/места за контакт: гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/108.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: Обслужване на персонала на РЗОК – Ловеч от служба по трудова медицина. Услугата по обслужване на персонала на РЗОК – Ловеч от служба по трудова медицина следва да включва: 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2.Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на Работодателя като: 2.1.1. Извършва оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите; 2.1.2. Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск; 2.1.3. Предлага степенуване по приоритети на предложените мерки, като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики; 2.1.4. Оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки; 2.1.5. Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила; 2.1.6. Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания; 2.1.7. Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа; 2.1.8. Участва като консултант в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа; 2.1.9 Подпомага работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд; 2.1.10. Подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане; 2.1.11. Консултира и подпомага комитетите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ; 2.1.12.Организира и провежда обучение на ръководния персонал и на работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, съгласно изисквания на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 2.1.13. Изготвя анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност; 2.1.14. Анализира резултатите от проведените периодични профилактични медицински прегледи и изследвания; 2.1.15. Предоставя информация на всеки служител за здравните рискове, свързани с работата му и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания; 2.1.16. Изготвя и съхранява здравни досиета на работниците и служителите съгласно Наредба № 3/2008г. за осъществяване на дейността на СТМ. 2.2. Извършване на профилактични прегледи от офталмолог в лечебни заведения на територията на гр. Ловеч.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000, 85000000, 85100000, 85140000, 85147000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
Услуги на здравеопазването
Разнообразни услуги на здравеопазването
Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на услуги по обслужване на персонала на РЗОК – Ловеч от служба по трудова медицина

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали, или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ, или ЗК, или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл. 25в, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си по т. 2 и т. 3. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 6. Всеки кандидат следва да представи договор с лечебно заведение, разположено на територията на гр. Ловеч, което да извърши прегледите по т. 2.2 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране. 7. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. Изисквания към документите: Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта за изпълнение. 1. Съдържание на офертата. Необходими документи. Пликът с офертата трябва да съдържа: 1.1. Административни сведения, изготвени по образец (Приложение № 1); 1.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 1.3. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние по регистрацията на кандидата, когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на оферти; 1.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Приложения № 4 и № 5). Декларациите се попълват и подписват лично от лицата, както следва: за деклариране липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, декларация се подписва от всички лица, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За деклариране липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, декларация е достатъчно да се подаде от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата; 1.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ кандидата съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява кандидата в процедурата; 1.6. Заверено от кандидата копие на документ/и, удостоверяващ/и регистрацията му в МЗ, съгласно чл. 25в, ал. 1 ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ; 1.7. Заверено от кандидата копие на документ/и, удостоверяващ/и регистрацията му като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни; 1.8. Заверено от кандидата копие на договор с лечебно заведение, разположено на територията на гр. Ловеч, в което ще бъдат извършени профилактичните прегледи от офталмолог; 1.9. Техническо предложение за изпълнение на услугата (Приложение № 2); 1.10. Ценово предложение (Приложение № 3). Ценовото предложение трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” поставен в плика с офертата. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация се получава на адрес: гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 7, Районна здравноосигурителна каса - Ловеч Място за представяне на офертите - в деловодството на РЗОК - Ловеч, административна сграда, адрес: гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 7, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в посочения по-горе срок. Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 10.06.2014г. в 10:00 часа в кабинета на зам. директора на РЗОК – гр. Ловеч, ул. „Кубрат” № 7, РЗОК, ІІ етаж, каб. № 11.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/06/2014