Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: "Договорноправен отдел"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на каучукови изделия за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по приложена примерна спецификация Доставките ще са периодични, след заявка, за срок от 1 (една) година след датата на подписване на договора, франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

19510000, 33682000

Описание:

Каучукови продукти
Каучукови плоскости


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочените номенклатурни позиции в приложената към поканата Примерна Техническа спецификация са ориентировъчни и не са задължителни за Възложителя. Възложителят си запазва правото да променя номенклатурните позиции съобразно нуждите и възможностите на Дружеството. Посочената стойност е максимално допустимата съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и не задължава Възложителя да я оползотвори в пълен обем.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Примерната Техническа спецификация, които са публикувани в интернет страницата на Възложителя - www.vik.bg, раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена – тежест 80 точки К2 – Срок на доставка – тежест 20 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/05/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/05/2014