Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - Русе, ул. "Райко Даскалов" 16, За: Калоян Иванов Копчев, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 886110; 082 886111, E-mail: ruse@nhif.bg, Факс: 082 886113

Място/места за контакт: гр. Русе, ул. "Райко Даскалов" 16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/115.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка обхваща осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на следните служебни автомобили на РЗОК - Русе: 1. Лек автомобил Опел Вектра; 2. Лек автомобил КИА СИИД. Услугите, които участниците следва да могат да извършват, включват: - Външно измиване на леки автомобили; - Вътрешно почистване на леки автомобили; - Цялостно (външно и вътрешно) почистване на леки автомобили; - Пране на тапицерията на леки автомобили.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугите по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Русе обхваща следните 2 автомобила: 1. Лек автомобил Опел Вектра; 2. Лек автомобил КИА СИИД.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр. Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да разполагат с необходимата материално-техническа база за извършване на следните видове услуги: - Външно измиване на леки автомобили; - Вътрешно почистване на леки автомобили; - Цялостно (външно и вътрешно) почистване на леки автомобили; - Пране на тапицерията на леки автомобили. Изброените услуги трябва да се извършват с качествени материали и консумативи от изпълнителя. Срок за приемане за обслужване на автомобилите: - Без предварителна заявка - до 40 минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката; - С предварителна заявка – до 20 минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката. Заявките ще се извършват от упълномощено длъжностно лице по договора или от водача на съответното превозно средство по факс или телефон. Периодичността на посещенията на автомивката и видовете услуги, които възложителят желае да ползва, ще са съобразно неговите конкретни нужди и в рамките на определените за целта бюджетни средства.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/06/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания и указания за офериране на обществената поръчка са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача. По желание на участниците, като това не е задължително за участие в настоящата поръчка, документацията за участие може да се получава от деловодството на РЗОК - Русе на ул. "Райко Даскалов" № 16, гр. Русе, партер, гише "Деловодство", всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа до изтичане срока на валидност на публичната покана. Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – подписан и подпечатан от участника; 2. Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 1); 3. Копие от документа за регистрация или декларация (в свободен текст), съдържаща информация за единния идентификационен код (ЕИК) на участника, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или заверено копие на удостоверение за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. В случаите, в които участникът е посочил ЕИК в Административните сведения (Приложение № 1), не е необходимо да представя документите по настоящата точка 3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, прилага еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответните документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, прилага нотариално заверено копие от договор за създаване и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението (в случаите, когато представляващият не е посочен в договора). 4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (Приложения № 2 и № 3). В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се попълват от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не са подписани от управляващия и представляващия участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка; 6. Декларация, че участникът разполага със собствена или наета автомивка на територията на гр. Русе (Приложение № 4). 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 5). 8. Ценово предложение (Приложение № 6). Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан, както следва: •гр. Русе 7000, ул. "Райко Даскалов" № 16, Районна здравноосигурителна каса - Русе; • Оферта за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Русе“. Върху плика следва да бъде посочено наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/06/2014